Praxe

Doložení odborné praxe je nedílnou podmínkou pro získání certifikátu v programu certifikace. V prvním stupni lze doložit tzv. předchozí praxi nebo absolvovat tzv. praxi řízenou. Ve druhém stupni je povinně praxe řízená.


Praxe ve stupni Certifikovaný účetní

A) Předchozí praxe

Pokud student splňuje podmínky pro uznání předchozí praxe, může požádat o uznání kdykoliv v průběhu studia prvního stupně. Předchozí praxe musí být z hlediska časového minimálně čtyřletá a student musí splnit některé dovednosti. 

Co se rozumí dovedností?

Je to schopnost vykonávat určitou činnost v souladu s profesními normami, opakovaně a samostatně. Praxe v programu certifikace je tvořena 72 dovednostmi, každá dovednost je spojena s konkrétní funkcí, která je podrobněji popsána pracovními kritérii. Pro lepší orientaci v souboru dovedností byla vytvořena následující struktura:


Přehled dovedností

Z celkového počtu 70 dovedností náleží 48 do prvního stupně a 22 do úrovně druhé. Neočekává se, že adept získá zkušenosti se všemi dovednostmi, ale měl by se zaměřit na dosažení co možná nejširšího rozsahu dovedností, neboť čím větší rozsah dovedností zvládne, tím větší uplatnění bude mít ve své vlastní práci.

Klíčové dovednosti a povinné dovednosti

V rámci souboru technických dovedností jsou některé označeny jako klíčové (K a K2) a jejich stanovení má za úkol podpořit řízenou praxi a pomoci adeptům při jejich výběru tak, aby odpovídaly jejich současnému nebo plánovanému profesnímu zaměření. Jejich plnění je doporučováno, neboť ukazují správný směr řízené praxe. Naplnění dovedností zařazených do okruhů označených P je vyžadováno povinně, neboť jde o schopnosti, které by měly být na profesní úrovni "samozřejmostí" (patří mj. mezi základní dovednosti doporučené mezinárodními vzdělávacími standardy).

 

DOVEDNOSTI PRO 1. STUPEŇ – CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ

1-A ZOBRAZENÍ HOSPODÁŘSKÝCH JEVŮ V ÚČETNICTVÍ

 • 1-A/1 Zdokumentování ekonomických informací
 • 1-A/2 Zpracování účetních dokladů
 • 1-A/3 Kontrola formální správnosti účetnictví
 • 1-A/4 Kontrola věcné správnosti účetnictví

 

K

K

K

K

1-B DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK. ZÁSOBY

 • 1-B/1 Zpracování agendy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
 • 1-B/2 Zpracování agendy zásob

 

1-C EVIDENCE K ÚČTŮM ZÚČTOVACÍCH VZTAHŮ A PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

 • 1-C/1 Proúčtování vztahů se zaměstnanci
 • 1-C/2 Účtování cestovních náhrad
 • 1-C/3 Pokladní kniha, ceniny
 • 1-C/4 Zpracování přijatých faktur
 • 1-C/5 Zpracování vydaných faktur
 • 1-C/6 Styk s bankou

 

1-D VYTVOŘENÍ VNITŘNÍ METODIKY ÚČETNÍ JEDNOTKY

 • 1-D/1 Zpracování vnitřní metodiky

 

K2

1-E ÚČTOVÁNÍ SPECIFICKÝCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ

 • 1-E/1 Účtování o finančním leasingu
 • 1-E/2 Účtování o cenných papírech a vkladech
 • 1-E/3 Účtování o derivátových kontraktech a zajišťovacím účetnictví
 • 1-E/4 Účtování na kapitálových účtech
 • 1-E/5 Jiný výsledek hospodaření minulých let, zálohová výplata podílů na zisku

 

1-F OPERACE V ZÁVĚRU ÚČETNÍHO OBDOBÍ

 • 1-F/1 Účtování na přechodných účtech aktiv a pasiv, účtování rezerv
 • 1-F/2 Inventarizace a proúčtování inventarizačních rozdílů
 • 1-F/3 Příprava podkladů pro účetní závěrku

 

1-G ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

 • 1-G/1 Účetní uzávěrka
 • 1-G/2 Sestavení účetní závěrky
 • 1-G/3 Zpracování podkladů pro konsolidovanou účetní závěrku
 • 1-G/4 Aplikace IFRS

 

K2

K2

K2

K2

1-H ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI

 • 1-H/1 Kalkulace
 • 1-H/2 Rozpočetnictví
 • 1-H/3 Řízení pracovního kapitálu
 • 1-H/4 Zpracování jednoduché finanční analýzy

 

K2

 

 

K2

1-I POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z DAŇOVÝCH ZÁKONŮ

 • 1-I/1 Daň z přidané hodnoty
 • 1-I/2 Povinnosti vyplývající ze vztahu firma x zaměstnanec
 • 1-I/3 Daň z příjmů
 • 1-I/4 Ostatní daně
 • 1-I/5 Správa daní a poplatků
 • 1-I/6 Styk s příslušnými úřady

 

K2

 

K2

 

K2

K

1-J VÝPOČETNÍ TECHNIKA

 • 1-J/1 Praktické dovednosti na PC
 • 1-J/2 Ovládání výpočetní techniky
 • 1-J/3 Zabezpečení dat
 • 1-J/4 Používání legálního software

P

1-K INFORMAČNÍ SYSTÉMY

 • 1-K/1 Informační systémy

 

K2

1-L UDRŽOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH VZTAHŮ S KOLEGY A ZACHOVÁVÁNÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

 • 1-L/1 Verbální komunikace a argumentace
 • 1-L/2 Navazovat a udržovat profesionální vztahy s kolegy
 • 1-L/3 Sledovat a zachovávat důvěrnou povahu a bezpečnost informací

P

1-M ZPRACOVÁNÍ PÍSEMNÝCH ZPRÁV A DOKUMENTŮ, VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ

 • 1-M/1 Písemné zprávy a dokumenty
 • 1-M/2 Vyhodnocení záměrů

P

1-N ÚČAST NA ŘÍZENÍ FIRMY

 • 1-N/1 Řízení lidských zdrojů
 • 1-N/2 Rozvoj organizační struktury firmy
 • 1-N/3 Rozvoj forem řízení

 

Standard pro stupeň Certifikovaný účetní:

 • splnění minima 11 dovedností vč. minima 6 dovedností klíčových (z nichž minimálně 3 musí být označeny K2) stanovených pro první stupeň,
 • splnění všech 3 povinných okruhů dovedností (okruhy jsou označeny P).

 

Doložení předchozí praxe a postup při žádosti o její uznání

1) Vyplnění žádosti o uznání praxe.
2) Vyplnění formuláře „Záznamy k žádosti o uznání předchozí praxe“, uvést získané dovednosti za uvedené období.
3) K žádosti přiložit profení CV.

 

B) Řízená praxe

Jak mají postupovat uchazeči, kteří nemají praxi? 

Studenti, kteří nemají předchozí praxi, zahájí takzvanou řízenou praxi pod dohledem školitele/konzultanta. Formulář pro zahájení řízené praxe je zde.

Jak řízená praxe probíhá?

Řízená praxe se koná na pracovišti (v místě podnikání) adepta, kde na něj dohlíží školitel nebo konzultant. Řízená praxe není závislá na zkouškách, to znamená, že může být vykonávána před, v průběhu nebo po vykonání zkoušek pro příslušný stupeň. Průběh praxe se pravidelně zaznamenává na předepsaném formuláři (Deník řízené praxe). Formulář má pomoci studentům třídit získané praktické zkušenosti a vytvářet záznamy, jimiž doloží, že umí uplatnit teoretické znalosti při pracovní zátěži a v reálných pracovních situacích.

Kdo je školitel a jaké podmínky musí splňovat?

Školitel je osoba, která pracuje se studentem na stejném pracovišti nebo ve stejné firmě. Dohlíží na jeho práci, pravidelně ji hodnotí a kontroluje plnění požadavků na dosažení dovedností nebo potvrzuje jejich splnění. Funkci školitele může vykonávat pouze zkušený účetní odborník. Obecně se požaduje, aby školitelem byla v rámci řízené praxe pouze osoba s vyšší kvalifikací.
Je-li student v pozici OSVĆ nebo je zaměstnán ve společnosti, kde vzhledem ke struktuře není možné zajistit školitele přímo na pracovišti, dohlíží na jeho praxi externí konzultant,

Kdo může školit?

Školitelem nebo konzultantem může být:

 • auditor – může školit studenty, kteří chtějí získat zkušenosti v obou úrovních řízené praxe,
 • účetní expert – může školit studenty, kteří chtějí získat zkušenosti v obou úrovních řízené praxe,
 • certifikovaný účetní (dříve bilanční účetní) - může školit studenty, kteří chtějí získat zkušenosti pro první úroveň řízené praxe,
 • zkušený účetní, finanční manažer apod., který má středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru a dostatečnou odbornou praxi a ICSU mu na základě ověření jeho kvalifikace udělil důvěru tuto funkci vykonávat. 

Jak dlouho řízená praxe trvá? 

1. stupeň - min. 2 roky pod dohledem školitele nebo min. 3 roky pod dohledem konzultanta.

Doložení řízené praxe a postup při žádosti o její uznání

1) Vyplnění žádosti o uznání praxe.
2) Vyplnění formuláře „Záznamy k žádosti o uznání předchozí praxe“, uvést získané dovednosti za uvedené období.
3) K žádosti přiložit profení CV.

 

Praxe ve stupni Účetní expert

Ve druhém stupni je povinně řízená praxe v délce min. 1 rok pod dohledem školitele nebo min. 1,5 roku pod dohledem konzultanta. Postup pro zahájení i doložení řízené parxe ve druhém stupni je analogický jako u stupně prvního.

 

DOVEDNOSTI PRO 2. STUPEŇ  ÚČETNÍ EXPERT

2-A VYTVOŘENÍ A ZAVEDENÍ ÚČETNÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V ÚČETNÍ JEDNOTCE

 • 2-A/1 Finanční účetnictví
 • 2-A/2 Manažerské účetnictví
 • 2-A/3 Vytvoření ekonomického informačního systému

 

K

K

K

2-B INVESTIČNÍ ZÁMĚRY FIRMY

 • 2-B/1 Strategie rozhodování o investicích
 • 2-B/2 Finanční investice

 

2-C DLOUHODOBÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

 • 2-C/1 Kapitálová struktura firmy a její optimalizace
 • 2-C/2 Dlouhodobé finanční plánování
 • 2-C/3 Zahraniční investice a finanční řízení

 

K

2-D ZÁKLADNÍ POSTUPY A METODY POUŽÍVANÉ PŘI FINANČNÍCH ANALÝZÁCH

 • 2-D/1 Příprava podkladů pro finanční analýzy z účetní závěrky
 • 2-D/2 Zpracování finanční analýzy

 

 

K

2-E KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO ZDRAVÍ FIRMY

 • 2-E/1 Analýza kapitálového trhu a další využití finančních analýz

 

2-F VYHOTOVENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

 • 2-F/1 Stanovení podmínek konsolidace
 • 2-F/2 Zpracování konsolidované účetní závěrky

 

 

K

2-G VYHOTOVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ PODLE IFRS

 • 2-G/1 Zpracování účetní závěrky podle IFRS

 

K

2-H OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝROČNÍ ZPRÁVY AUDITOREM/INTERNÍ AUDIT[1]

 • 2-H/1 Vytvoření plánu auditu
 • 2-H-2 Provádění auditu
 • 2-H/3 Vyhodnocení auditu
 • 2-H/4 Hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému
 • 2-H/5 Vazba mezi vnitřním a externím auditem

 

 

 

 

K

2-I NAVAZOVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH VZTAHŮ S KLIENTY

 • 2-I/1 Navazovat a udržovat profesní vztahy s klienty a jinými osobami

P

2-J PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

 • 2-J/1 Rozvoj v pracovním prostředí
 • 2-J/2 Přispívat k zachování zdravého a bezpečného pracovního prostředí

P

Standard pro stupeň Účetní expert:

 • splnění požadovaného standardu pro stupeň „certifikovaný účetní“,
 • splnění minima 5 dovedností vč. minima 3 dovedností klíčových stanovených pro druhý stupeň,
 • splnění všech povinných dovedností,
 • tj. pro uznání praxe v 2. stupni musí adept splnit minimálně 8 dovedností z celkového počtu 22.

 

Posouzení žádostí o uznání praxe 


Kdo žádosti o uznání praxe posuzuje?

Posuzování žádostí je v působnosti "Rady pro uznání vzdělání a praxe". Součástí projednávání je pohovor se studentem.


Co lze považovat za splněnou praxi?

Pro uznání praxe (řízené i předchozí) lze za plnohodnotné považovat i řídící, metodické, pedagogické, kontrolní a poradenské činnosti. Aby byla taková praxe uznána, musí student tyto činnosti vykonávat na plný pracovní úvazek či v jeho pracovní náplni musejí převažovat. Uvedené skutečnosti se prověřují pohovorem. V případě pedagogické činnosti se požadují min. 4 roky praxe s platností od roku 1993 ve vyučování účetnictví na ekonomické fakultě vysoké školy nebo na střední škole, kde je účetnictví povinným samostatným maturitním předmětem.


Je možné počítat do praxe i práci na částečný úvazek?

Práci na částečný úvazek lze uznat jen, pokud se vykonává  pravidelně, min. v rozsahu 20 hodin týdně, a doba pro uznání se bude úměrně přepočítávat. 

 

 

Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.