Termíny zkoušek - květen/červen 2024

20. května

10:00 - 13:00 hod.   IKT (3) - pro oba programy, Manažerská ekonomika (4) - ZRUŠENA

21. května

10:00 - 13:00 hod.   Řízení výkonnosti (6), Profesní chování a komunikace (7)              

22. května

10:00 - 13:00 hod.   Finanční účetnictví a výkaznictví (6), Finanční řízení (11) 

23. května

10:00 - 13:00 hod.   Finanční management (8), Manažerské finance (8)
 
27. května

10:00 - 13:00 hod.   Řízení malých a středních podniků(4), Strategický management (9) - ZRUŠENA
                          
28. května

10:00 - 13:00 hod.   Daně (5)  - pro oba programy 
14:00 - 17:00 hod.                            
 
29. května

10:00 - 13:00 hod.   Finanční účetnictví (1)
14:00 - 17:00 hod.                                               

31. května

10:00 - 13:00 hod.   Finanční řízení (11), IFRS - specialista

1. června

10:00 - 13:00 hod.   Právo (2) - pro oba programy  

3. června

10:00 - 13:00 hod.   IFRS (7, 10) - pro oba programy, Podnikový management (12) - ZRUŠENA
14:00 - 17:00 hod.   Manažerské účetnictví (9) - ZRUŠENA
                                                      

4. června

10:00 - 13:00 hod.   Auditing a vnitřní kontrola (13 resp. 10) - pro oba programy      
14:00 - 17:00 hod.   
Účetnictví - principy a techniky (1) - ZRUŠENA

13. června

10:00 - 13:00 hod.   zkoušky Brno

 

UPOZORNĚNÍ
Modře označené jsou zkoušky z programu "certifikace 2022+".
Zkoušku "Finanční účetnictví a výkaznictví" (6) lze skládat až po složení či uznání zkoušky "Účetnictví - principy a techniky" (1). Zkoušku "Manažerské finance" (8) lze skládat až po složení či uznání zkoušky "Manažerská ekonomika" (4).

Nový systém pro přihlašování na zkoušky počínaje lednem 2020. Komitét pro certifikaci a vzdělávání stanovil minimální počet účastníků zkoušek. V případě, že tento počet nebude naplněn, zkouška se v daném termínu neuskuteční a bude přeložena na další termín (zkouška se bude konat minimálně jednou ročně).

 

Přihlášky zasílejte ideálně do 31. března 2024. Následně bude oznámeno, které zkoušky se v jarním termínu neuskuteční a budete mít možnost se přihlásit případně na jinou zkoušku. 

Zkoušky označené červeně se ve zkouškovém období květen/červen konat nebudou. Na ostatní je možno se stále hlásit (03. 04. 2024 - LZ).

Před vyplněním přihlášky na zkoušku je třeba se přihlásit do systému, by se Vám objevila nabídka zkoušek správného studijního programu.

 

INFORMACE KE ZKOUŠKÁM - květen/červen 2024

1. PRAVIDLA ZKOUŠKY

Pravidla pro provádění zkoušek v programu certifikace jsou zveřejněna na internetových stránkách ICSÚ zde. Pro dosažení objektivity a věrohodnosti zkoušek je dodržování těchto pravidel vyžadováno. S výjimkou psacích potřeb, pravítka a kalkulačky (bez možnosti zapisovat do ní text) jsou další vlastní pomůcky nepřípustné. Místo kalkulačky není dovoleno používat mobilní telefon. Do místnosti, ve které probíhají zkoušky, mohou studenti vstupovat pouze s výše uvedenými pomůckami, osobní  zavazadla  vč.  mobilních  telefonů odloží na  vyhrazeném  místě.  V případě,  že zkušební  komisař  určí k vykonání zkoušky další pomůcky, budou přílohou zadání, které studenti obdrží při zahájení zkoušky.

Základní technická pravidla pro vykonání zkoušky jsou:

  1. Student zpracuje zkoušku naprosto samostatně a může využít jen dovolené pomůcky. Zkoušku vypracuje v jazyce českém.
  2. Identifikace studenta je z důvodu zajištění maximální objektivity a vyloučení předpojatého přístupu hodnotitele provedena číselným kódem, který bude přidělen při prezenci (čísla jsou přidělena náhodně) a shoduje se s číslem pracovního místa (stolu). Toto číslo (identifikační kód zkoušky) student při zahájení zkoušky zapíše na své zkouškové zadání a očísluje jím všechny listy zadání.
  3. V případě zkoušky "IFRS specialista" budou mít účastníci zkoušky před jejím zahájením 15 minut na pročtení zkouškového zadání. Během tohoto časového limitu nebude dovoleno zpracovávat zkušební zadání, bude jim pouze umožněno, aby si udělali případné vlastní poznámky k zadání (technické pravidlo schválené "Komitétem pro certifikaci a vzdělávání SÚ" dne 14. 5. 2010).
  4. V průběhu zkoušky může student opustit místnost, v níž zkouška probíhá, jen na dobu nezbytně nutnou (na toaletu). 
  5. Student, který ukončí svoji práci před stanoveným limitem, může vypracované zkouškové zadání odevzdat i předčasně, avšak pouze do doby než bude organizátorem vyhlášeno „závěrečných 30 minut“. Po tomto časovém limitu musí student zůstat na svém místě až do skončení zkoušky. Důvodem tohoto opatření je snaha vytvořit pro ostatní klidnější a nestresující prostředí v závěru zkoušky.   
  6. Student zapisuje svá řešení a odpovědi do zkušebního zadání zásadně propisovací tužkou nebo perem, nikoli pouze obyčejnou tužkou (na řešení uvedené obyčejnou tužkou nebude brán při hodnocení zkoušky zřetel).
  7. V případě, že bude zjištěno u studenta nepoctivé jednání, bude ze zkoušky vyloučen.
  8. Při odevzdání vypracovaného zkouškového zadání může student na vyžádání obdržet od organizátora potvrzení o odevzdání zkoušky, které může zároveň sloužit jako potvrzení o jeho účasti na zkoušce. 


2. NEÚČAST A STORNO PŘIHLÁŠKY

Pokud student nezruší svoji účast na zkoušce nejpozději sedm dnů před dnem jejího konání, a na zkoušku se nedostaví, propadá poplatek za zkoušku v plné výši (v případě, že nebude poplatek v tomto termínu uhrazen, bude fakturován ke dni konání zkoušky). V pozdějším termínu může být účast na zkoušce omluvena, a uhrazený poplatek vrácen, pouze v případě, je-li znemožněna objektivními důvody, za které jsou považovány zdravotní problémy (doložené potvrzením od lékaře) a další důvody hodné zřetele. Dopravní problémy, pracovní záležitosti a podobné příčiny nebudou jako objektivní akceptovány.


3. ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

Zadání zkoušky připravují zkušební komisaři, kteří jsou pro jednotlivé disciplíny jmenováni „Komitétem pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních“. Zkoušková zadání jsou v rámci přípravy recenzována a testována, aby bylo docíleno přiměřené náročnosti, srozumitelnosti a jednoznačnosti zadání. Hlavní důraz je položen na ověření schopností adeptů aplikovat znalosti v příslušné disciplíně na příkladech/případových studiích, na správné chápání pojmů, základních vztahů, osvojení důležitých technik, metod apod. Zkoušková zadání vycházejí ze sylabů předepsaných pro „Program certifikace účetní profese v ČR“, přičemž pro termín květen/červen 2024 budou připravena podle legislativní úpravy účinné k 1. 1. 2024.

Znalosti jsou ověřovány průřezově, to znamená, že zkouškové zadání se ve větší nebo menší míře může dotknout všech témat a oblastí, které jsou vymezeny předmětovými sylaby. Zadání zkoušek je pro všechny stejné. Všechna zkoušková zadání jsou koncipována tak, že úplným a správným vyřešením (zodpovězením) všech příkladů/případových studií a otázek je možné dosáhnout maximálně 100 bodů. Pro informaci studenta a volbu efektivního postupu při vykonání zkoušky je u každé části zkoušky, resp. u každého příkladu/případové studie/otázky, uvedeno maximální bodové hodnocení, kterého lze dosáhnout. Pro úspěšné vykonání zkoušky je třeba dosáhnout předepsaného minimálního bodového ohodnocení 50 bodů.


4. VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY

Vypracovaná zkoušková zadání jsou předána zkušebním komisařům k vyhodnocení. Objektivita hodnocení je kontrolována příslušným recenzentem a pod přímým dozorem "Komitétu pro certifikaci a vzdělávání". Kritéria pro vyhodnocení zkoušky jsou zpracována v písemné podobě zkušebními komisaři ještě před implementací zkouškových zadání a jsou závazná pro všechny, kteří hodnotí, recenzují nebo revidují vypracovaná zadání.  Kritéria pro hodnocení nastavují úroveň hodnocení a přístupy, které budou při vyhodnocování vypracovaných zadání užity. Cílem je zvýšit důvěryhodnost zkoušek, objektivitu jejich hodnocení a zároveň eliminovat subjektivní přístupy při hodnocení nebo revizi vykonaných zkoušek.

Lhůta pro vyrozumění studenta o výsledku zkoušky jsou dva měsíce od ukončení zkouškového období. Výsledek  zkoušky  bude  studentovi  sdělen písemně (e-mailem) a zároveň bude zapsán v jeho registrační kartě na internetových stránkách ICSÚ. Výsledek zkoušky „IFRS specialista“ je sdělován pouze písemnou formou.

Systém hodnocení zkoušek připouští v případě zkoušek konaných v rámci programu certifikace (resp. zkoušky "IFRS -  specialista") jeden mimořádný opravný prostředek tzv. „Revizi hodnocení zkoušky“. V případě, že student nebude souhlasit s hodnocením, má možnost podat do 14 dnů po vyhlášení výsledků zkoušek žádost o revizi hodnocení zkoušky, kterou provede nezávislý „revident“. Výsledek tohoto procesu je konečný a nelze se proti němu dále odvolávat. Poplatek spojený se žádostí o revizi hodnocení zkoušky činí 2 000,- Kč vč. DPH. Náhledy do vypracovaných zkouškových zadání jsou možné. Podrobněji je postup při hodnocení zkoušek v systému certifikace a opravné prostředky specifikován Směrnicí č. 3/2020 "Komitétu pro certifikaci a vzdělávání SÚ".


5. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZKOUŠEK A DOPORUČENÉ STUDIJNÍ PRAMENY

Na internetových stránkách jsou zveřejněny sylaby jednotlivých zkoušek vč. doporučené litartury zde. 

 

MÍSTO KONÁNÍ ZKOUŠEK:  
ICSÚ Vinohradská 2022/125, Praha 3 (1. patro)
Brno - Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Zemědělská 1665/1

PREZENCE: 30 minut před zahájením zkoušky            

Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.