Firemní vzdělávání na zakázku

Prošli jste nabídku vzdělávacích akcí a stále jste nenašli pro sebe a své kolegy vzdělávací akci, která by z hlediska tématu, termínu či místa konání vyhovovala Vašim požadavkům?

Nabízíme vám zajištění kurzů, seminářů, konzultací, ale i ucelených vzdělávacích programů na zakázku přesně podle vašich vzdělávacích potřeb v oblastech:

 • české i mezinárodní účetnictví (zejména IFRS),
 • daně a celní problematika,
 • obchodní právo,
 • manažerského účetnictví,
 • pracovní právo a mzdové účetnictví,
 • finanční analýza a související disciplíny.

 

Pro Vaše zaměstnance zajistíme na zakázku i přípravu na:

 • zkoušky v systému certifikace účetních,
 • zkoušky IFRS specialista,
 • zkoušky ACCA Professional Scheme,
 • zkoušky ACCA Diploma in International Financial Reporting.

Kvalifikační či doplňkové vzdělávání na zakázku realizujeme pro sféru podnikatelů i neziskového sektoru, a to pro účetní na všech úrovních, účetní metodiky, finanční manažery a analytiky, auditory, daňové poradce, pracovníky vrcholového vedení firem i majitele firem.

 

Nabízíme vám komplexní vzdělávací služby

Zpracování projektu vzdělávací akce na základě vašich požadavků a analýzy pro nás dostupných informací:

 • stanovení vzdělávacích cílů a cílové skupiny (možnost testování vstupních znalostí účastníků před zahájením vzdělávání)
 • návrh učebního plánu a učební osnovy včetně časových dotací
 • určení termínu, doby a místa konání vzdělávací akce (flexibilní přístup)
 • návrh lektorského zajištění akce
 • volba didaktické techniky a učebních pomůcek (učební texty, trainingové příklady, případové studie a další učební pomůcky připravíme na „míru“ podle charakteru činnosti klienta)
 • cenová kalkulace

Realizace vzdělávací akce

 • zajištění výuky v učebnách vybavených nejmodernější audiovizuální technikou, příp. realizace vzdělávací akce přímo u klienta
 • lektorské zajištění špičkovými odborníky z řad účetních expertů, auditorů, daňových poradců, odborníků z ekonomických fakult vysokých škol
 • metodika výuky založená na aktivním zapojení posluchačů do vzdělávacího procesu pod vedením lektora; kromě výkladu jsou průběžně zařazována individuální či skupinová řešení případových studií, na kterých si posluchači ověřují zvládnutí probrané látky

Kontrola a hodnocení výsledků výuky

 • závěrečné zkoušky a motivační testy pro účastníky vzdělávací akce, jejich vyhodnocení
 • doporučení pro pokračující odborné vzdělávání účastníků vzdělávací akce

Nabídka pro personální agentury
Personálním agenturám nabízíme testování odborných znalostí uchazečů o zaměstnání z účetnictví, daní, obchodního práva a souvisejících předmětů.

 

Nabídka tematického zaměření vzdělávacích akcí na zakázku
Uvedený návrh témat je pouze orientační. Volba tematického zaměření vzdělávací akce záleží především na potřebách profesního vzdělávání vaší firmy.

Účetnictví podnikatelů podle českých účetních předpisů (CAS)

 • kurzy pro začátečníky – rekvalifikace s akreditací MŠMT (prezenční forma studia a kombinovaná forma studia s využitím multimediální učební pomůcky Kurz účetnictví)
 • účtování v jednotlivých účtových třídách včetně složitých účetních operací a daňových souvislostí
 • účetní uzávěrka a závěrka, audit účetní závěrky, výroční zpráva
 • konsolidovaná účetní závěrka podle CAS
 • aktuality v účetnictví podnikatelů, vazba na daňové a související předpisy a na regulaci účetnictví v celosvětovém kontextu
 • CAS v členění:vymezení, oceňování, účtování, inventarizace, podrozvahová evidence, vykazování, zveřejňování, vazba na IFRS
 • účetnictví podnikatelů se zaměřením na kontrolní činnost orgánů státní správy
 • přechod z daňové evidence na vedení účetnictví - účetní aspekty
 • manažerské účetnictví
 • účetní terminologie a legislativa, základy účetnictví pro nefinanční manažery
 • účetnictví pro úvěrové pracovníky
 • účetnictví pro devizové kontrolory 

Daňová a celní problematika

 • aktuality v daňových, celních a souvisejících předpisech a jejich uplatňování v praxi
 • daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických a právnických osob - principy fungování, aktuální změny, vybrané specifické problémy, chyby a omyly při  změny v daňových, celních a souvisejících předpisech a jejich uplatňování v praxi aplikaci v praxi
 • mezinárodní zdanění příjmů
 • daňová specifika nevýdělečných organizací 
 • přechod z daňové evidence na vedení účetnictví – daňové aspekty
 • celní zákon a související předpisy v ČR, celní právní úprava v EU, Intrastat
 • daň z příjmů právnických osob pro úvěrové pracovníky

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS)

 • aktualizované a nové IFRS včetně interpretací (IFRIC) 
 • rozdíly mezi IFRS a CAS
 • postupy uplatňování kompletních IFRS, zavedení IFRS do účetní praxe
 • principy oceňování podle IFRS, finanční výkazy
 • překlopení účetní závěrky podle CAS na IFRS 
 • konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS
 • implementace finančních informačních systémů ve vztahu k IFRS
 • pohledávky a další finanční nástroje podle IFRS pro finanční instituce i pro podnikatele
 • principy IFRS, jejich interpretace, hlavní rozdíly mezi IFRS a CAS pro vrcholový management 
 • terminologie IFRS v angličtině
 • IFRS pro vrcholový management (analytický pohled)

Americké všeobecně uznávané účetní zásady (US GAAP)

 • hlavní zásady, oceňování, účtování, vykazování podle US GAAP
 • problémy při aplikaci US GAAP v českých podmínkách
 • terminologie US GAAP v angličtině
 • účetní závěrka podle US GAAP

Mzdová problematika

 • kurzy pro začátečníky – rekvalifikace s akreditací MŠMT
 • aktuality v pracovněprávních předpisech, zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení
 • daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, roční zúčtování záloh na daň
 • vliv zákoníku práce na zákon o daních z příjmů 
 • cestovní náhrady

Účetnictví nevýdělečných organizací

 • účetnictví nevýdělečných nevládních organizací - specifika, aktuality
 • účetnictví vládních nevýdělečných organizací - specifika, aktuality
 • vedení účetnictví právnické osoby společenství vlastníků bytových jednotek - specifika, aktuality

Leasing

 • účetní a daňové aspekty leasingu pro ekonomy
 • leasing pro prodejce leasingových společností, pracovníky zákaznického servisu
 • finanční leasing z pohledu IFRS

Finanční analýza účetních výkazů

 • vypovídací schopnost účetní závěrky, techniky rozboru účetních výkazů
 • nové trendy ve finanční analýze
 • finanční analýza ve vztahu k IFRS

Manažerské finance a finanční strategie podniku

 • základy finančního řízení podniku
 • investiční rozhodování podniku, dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování
 • fúze, akvizice a restrukturalizace podniku

Příprava adeptů na zkoušky v systému certifikace účetních

 • příprava na zkoušky z předmětů v 1. stupni systému – Certifikovaný účetní (předměty: Účetnictví - principy a techniky, Daně, Kvantitativní metody a IT, Manažerská ekonomika, Právo, Finanční účetnictví a výkaznictví, Profesní chování a komunikace, Manažerské finance)
 • příprava na zkoušky z předmětů ve 2. stupni systému – Účetní expert (předměty: Manažerské účetnictví, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví/IFRS, Finanční řízení, Podnikový management, Auditing a vnitřní kontrola)

Příprava adeptů na zkoušky v rámci kvalifikace Diploma in International Financial Reporting

 • příprava na zkoušky ACCA Diploma in International Financial Reporting (v angličtině)
 • příprava na zkoušky IFRS specialista – Czech Diploma in International Financial Reporting (v češtině)

Příprava adeptů na zkoušky v rámci kvalifikace ACCA Professional Scheme

 • příprava na zkoušky z předmětů Preparing Financial Statements, Financial Information for Management, Financial Management and Control, Financial Reporting, Audit and Internal Review

 

Bližší informace o firemním vzdělávání na zakázku:

vzdelavani@icu-praha.cz 

Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.