Dva stupně kvalifikace, charakteristika předmětů

1. stupeň — Certifikovaný účetní
 

Jaké musí být dosažené minimální vzdělání?

Pro registraci ke studiu musí mít student ukončené středoškolské vzdělání.
 

Jaká je požadovaná min. délka praxe?

Student v prvním stupni musí doložit předchozí praxi v rozsahu minimálně čtyř let nebo splnit tzv. řízenou praxi v rozsahu dvou let a naplnit dovednosti stanovené pro tento stupeň. Naplnění praxe se vždy ověřuje též pohovorem.

 

Jaké jsou předepsané zkoušky pro certifikovaného účetního 1. stupně?

1. Finanční účetnictví v České republice
Postavení a vývoj účetnictví, světová harmonizace účetnictví, základy účetnictví, finanční účetnictví podnikatelů v ČR vč. účetní závěrky, úvod do IFRS, základní odlišnosti IFRS a české účetní legislativy.

2. Právo v podnikání
Výklad základních zákonů používaných podnikateli v praxi (občanské právo, obchodní právo, trestní právo, finanční právo, pracovní právo, správní právo) a některých částí (vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy podle OZ a ZOK, obchodní společnosti a družstva, systém cenných papírů v ČR), dále  základní principy práva EU, systém rozhodování o právech a povinnostech v ČR.

3. Informační a komunikační technologie
Úloha informací ve firmě, životní cyklus informačního systému, řízení rizik informačního systému, bezpečnost účetních dat, elektronické obchodování, eGovernment z pohledu firmy, operační informační systémy, manažerské informační systémy.

4. Řízení malých a středních firem
Podniková ekonomika, marketing, řízení lidských zdrojů, investice, podnikové finance, podnikatelská etika a etické chování.

5. Daňový systém České republiky
Komplexní znalost problematiky přímých a nepřímých daní, správy daní a poplatků, systému zdravotního a sociálního pojištění, základy mezinárodního zdanění.

6. Řízení výkonnosti
Ŕízení pracovního kapitálu, horizontální a vertikální analýza účetních výkazů, finanční analýza na bázi poměrových ukazatelů, souhrnné metody hodnocení finanční výkonnosti, základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví, členění nákladů, metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů, kalkulace plných a variabilních nákladů, specifika kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám, kalkulační systém, systém plánů a rozpočtů, řízení režijních nákladů, rozdílové metody řízení hospodárnosti jednicových nákladů, metoda standardních nákladů a výnosů, rozhodování na existující kapacitě.


Kde může Certifikovaný účetní 1. stupně pracovat?

"Certifikovaný účetní" umí samostatně pracovat jako účetní v účetních jednotkách střední velikosti nebo vést účtárny velkých firem. Ovládá většinu běžných účetních případů až do úrovně účetní závěrky včetně řešení daňové problematiky, dále nákladové účetnictví, základy finančního řízení a používá další ekonomické nástroje v podnikové praxi.

 

 

2. stupeň — Účetní expert 

 

Student může skládat zkoušky ve druhém stupni až tehdy, pokud složí všechny předepsané zkoušky pro první stupeň.


Jaká je požadovaná min. délka praxe?

Ve druhém stupni je povinně tzv. řízená praxe v délce jednoho roku. Student kromě časového hlediska musí splnit dovednosti stanovené pro tento stupeň. Naplnění praxe se vždy ověřuje též pohovorem.


Jaké jsou předepsané zkoušky pro Účetního experta?

7. IFRS
Struktura koncepčního rámce IFRS, aplikace IFRS v plném rozsahu při sestavování účetní závěrky, sestavení konsolidované účetní závěrky včetně výkazu peněžních toků a výkazu o změnách vlastního kapitálu.

8. Finanční management
Hodnocení projektů, náklady kapitálu, kapitálová struktura, finanční plánování, oceňování firem, role a odpovědnost vůči akcionářům, akvizice a fúze, řízení rizik.

9. Strategický management a manažerské účetnictví
Základní pojmy managementu, strategické a operativní řízení, projektové řízení, základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví, odpovědnostní účetnictví a jeho fungování, manažerské účetnictví pro cenová rozhodování, strategicky orientované manažerské účetnictví.

10. Auditing a vnitřní kontrola
Podstata auditu a jeho cíle, právní úprava auditu, odpovědnost auditora, etické chování auditora, zpráva auditora, auditorské postupy, audit a výpočetní technika, audit účetní závěrky a výroční zprávy, dokumentace a důkazní informace, interní audit a vnitřní kontrola.
 

Kde může Účetní expert pracovat?

Kvalifikace "Účetní expert" představuje nejvyšší úroveň, která se plně vyrovná obdobným profesním titulům užívaným v zahraničí (např. Chartered Certified Accountant nebo Expert Compatible). Účetní expert je velmi dobře připraven pro vyšší účetně ekonomické a finančnické pracovní pozice, např. hlavní účetní velkých organizací a mezinárodních společností, finanční ředitel, finanční analytik či další specializované pozice, kde je požadována hlubší kompetence v oborech účetnictví a finance.


Za jak dlouho maximálně musí uchazeč dokončit certifikaci?

Do šesti let v prvním stupni a čtyř let ve druhém stupni od data složení či uznání první zkoušky. Jsou výjimky.

 

Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.