Zkoušky

Splnění všech předepsaných zkoušek je základním kriteriem pro naplnění kvalifikace a tvoří spolu s osvojením praktických dovedností a návyků nedílnou součást kvalifikačních požadavků stanovených pro vydání certifikátu pro příslušnou kvalifikační úroveň – 1. stupeň „Certifikovaný účetní“, 2. stupeň „Účetní expert“. Splněním předepsané zkoušky se rozumí i uznání předchozího vzdělání. Posouzení předchozího vzdělání pro účely uznání zkoušek je v kompetenci Rady pro uznání vzdělání a praxe (nezávislý orgán složený z odborníků ze školství a praxe).

Z hlediska obsahového jsou požadavky ke zkouškám vymezeny předmětovými osnovami/sylaby

Celkové pojetí ověřování znalostí (zkoušek) je koncipováno podle principů a postupů, které jsou užívány v systému ACCA a dalších prestižních profesně vzdělávacích systémech. Požadavky na znalosti, proces přípravy zkouškových zadání, organizace a průběh zkoušek, přístupy k vyhodnocování zkouškových zadání a další organizační a metodické postupy se řídí doporučeními a standardy Výboru pro mezinárodní vzdělávací standardy účetních IFAC (IAESB).

PRINCIPY A ZÁSADY ZKOUŠKY

 • Všechny zkoušky mají pouze písemnou formu.
 • Doba na vykonání každé zkoušky je vymezena časovým limitem 3 hodiny.
 • Zkouškové zadání vypracovává a hodnotí zkušební komisař.
 • Zadání zkoušky a její vyhodnocení je kontrolováno recenzenty.
 • Dohled nad průběhem a hodnocením zkoušek vykonává nezávislý orgán "Komitét pro certifikaci a vzdělávání".
 • Zkoušky jsou anonymní - zkoušku vykonává student pod číselným kódem, který si vylosuje při prezenci před zahájením zkoušky.
 • Úspěšné vykonání zkoušky - student dosáhne bodového zisku alespoň 50 bodů ze 100 možných.
 • Zkouškové období – dvakrát za kalendářní rok pro oba stupně současně (zpravidla květen a listopad).
 • Tempo i počet zkoušek, které chce student skládat, si volí ve podle vlastního uvážení. 
 • Zkoušky ve vyšším stupni lze skládat až po složení (uznání) všech zkoušek ve stupni nižším.
 • Výsledek zkoušky sdělí ICSÚ nejpozději do 60 dnů od ukončení zkouškového období studentovi e-mailem a též zápisem do registru.


OPAKOVÁNÍ ZKOUŠKY
Opakování zkoušky pro adepty je možné nejdříve v následujícím řádném termínu konání zkoušek. Počet pokusů není omezen.

PLATNOST ZKOUŠKY
Platnost zkoušky v rozpracovaném (neuzavřeném) stupni Certifikovaný účetní je akceptována po dobu 6 let od termínu jejího složení, resp. uznání.

Platnost zkoušky v rozpracovaném (neuzavřeném) stupni Účetní expert je akceptována po dobu 4 let od termínu jejího složení, resp. uznání.

Pokud adept nesloží v této lhůtě všechny zkoušky předepsané pro příslušný stupeň, budou mu anulovány ty zkoušky (uznané nebo složené), které lhůtu přesáhly.

Lhůta pro dokončení zkoušek v rozpracovaném stupni se počítá od první složené nebo uznané zkoušky (uznáním se v tomto případě rozumí souhlasné rozhodnutí "Rady pro uznání předchozího vzdělání a praxe" na základě žádosti o uznání zkoušky podané studentem). Vzhledem k tomu, že termíny uznávání se neshodují s termíny zkoušek, je v případě uznaných zkoušek považován za rozhodný termín, od něhož začíná běžet lhůta, nejbližší termín konání zkoušky následující po datu uznání.

Zkoušky, které jsou studentovi uznány z titulu výkonu profese auditora nebo daňového poradce, jsou z tohoto pravidla zcela vyloučeny, neboť jejich platnost se váže na členství v příslušné profesní komoře.

REVIZE HODNOCENÍ ZKOUŠKY
Systém vyhodnocení zkoušek připouští jeden mimořádný opravný prostředek tzv. "Revizi hodnocení zkoušky". V případě, že adept nebude souhlasit s hodnocením, může požádat o revizi hodnocení zkoušky. Svoji písemnou žádost zašle na adresu ICSÚ nejpozději do 14-ti dnů po vyhlášení výsledků zkoušek. Poplatek za revizi hodnocení zkoušky činí 2 000,- Kč vč. DPH. Revizi hodnocení provede nezávislý expert, a to podle kritérií pro hodnocení zkoušky zpracovaných zkušebním komisařem. Stanovisko revize hodnocení zkoušky potvrdí Komitét pro certifikaci a vzdělávání a vyrozumí žadatele ve lhůtě nejpozději do tří měsíců od podání žádosti. Pravidla a postupy při revizi hodnocení zkoušky jsou vymezeny směrnicí.


PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE
Uzávěrka pro podání přihlášky ke zkoušce v jednotlivých zkouškových obdobích je upřesněna u termínů zkoušek - viz zde.
Na zkoušku se můžete přihlásit zde.

Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.