Uznání zkoušek

Uznání předchozího vzdělání 

Jaké jsou principy uznávání zkoušek a kdo žádosti posuzuje?

Možnost uznání předchozího vzdělání vychází z principu návaznosti tohoto systému na vzdělávací soustavu v ČR. Zkoušky lze uznat pouze v případě, že student absolvoval odborné vzdělání na vysoké škole a složil zkoušky z předepsaných předmětů v takové úrovni a rozsahu, které jsou srovnatelné s požadavky vymezenými v předmětových osnovách/sylabech certifikace (uplatňován princip alespoň 80% shody).

Posouzení předchozího vzdělání pro účely uznání zkoušek je v kompetenci "Rady pro uznání vzdělání a praxe" (dále jen Rada) a bude prováděno v zásadě podle dvou režimů – buď podle systémových pravidel nebo podle závěrů evaluačních procesů u vybraných ekonomických fakult vysokých škol.


Jaký je postup?

Žádost o uznání zkoušek se podává výhradně elektronicky. Formulář žádosti je zde. Součástí žádosti jsou kopie diplomů vč. dodatků (pokud nebyly zaslány již dříve).Žádosti lze podávat průběžně v průběhu studia. V případě, že doklady budou pro rozhodnutí Rady nedostatečné nebo málo průkazné, může Rada požádat o jejich doplnění, nebo pozvat adepta k ověřovacímu pohovoru.


Je uznání zkoušek zpoplatněno?

Ano. Základní poplatek za uznání zkoušky — 2 500,- Kč; zvýhodněný poplatek (studenti, členové KA ČR, KDP ČR — jen pro zkoušky "Právo v podnikání" a "Daňový systém"), ACCA — 2 000,– Kč. Na poplatek vystaví ICSÚ po projednání žádosti v "Radě" fakturu.


Orientační přehled uznávání zkoušek

 • 1 Finanční účetnictví v České republice – lze uznat (podle pravidel min. BZK + posouzení Radou)
 • 2 Právo v podnikání – lze uznat (podle pravidel min. BZK + posouzení Radou)
 • 3 Informační a komunikační technologie – lze uznat (podle pravidel min. příslušné semestrální ZK + posouzení Radou)
 • 4 Řízení malých a středních firem – lze uznat (podle pravidel min. příslušné semestrální ZK + posouzení Radou)
 • 5 Daňový systém České republiky – lze uznat (podle pravidel min. příslušné semestrální ZK + posouzení Radou)
 • 6 Řízení výkonnosti – lze uznat (podle pravidel min. BZK + posouzení Radou)
 • 7 IFRS – nelze uznat s výjimkou držitelů DipIFR
 • 8 Finanční management – lze uznat (podle pravidel min. SZK v úrovni magisterského studia + posouzení Radou)
 • 9 Strategický management – lze uznat (podle pravidel min. SZK v úrovni magisterského studia + příslušná semestrální ZK + posouzení Radou)
 • 10 Auditing a vnitřní kontrola – nelze uznat s výjimkou auditorů KA ČR

 

Hlavní zásady pro uznání předchozího vzdělání

(slouží jako obecná pravidla pro rozhodování Rady pro uznání předchozího vzdělání a praxe)

 • 1) Výše uvedené zkoušky (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) lze uznat pouze v případě, že adept absolvoval odborné vzdělání na vysoké škole, pokud studium řádně ukončil a prokazatelně složil zkoušky z předepsaných předmětů v takové úrovni a rozsahu, které jsou srovnatelné s požadavky vymezenými v předmětových osnovách/sylabech certifikace (uplatňován princip alespoň 80% shody).
 • 2) Zkoušky lze plnohodnotně uznat za předpokladu, že doba od ukončení studia nepřesáhla 5 let (pro stanovení této lhůty je rozhodný rok, ve kterém byla škola řádně ukončena, a počítá se k datu podání žádosti o uznání zkoušky).
 • 3) Zkoušky vykonané adeptem na školách, které řádně nedokončil, uznávány nejsou.
 • 4) Absolventům bakalářského studia ekonomických fakult vysokých škol lze uznat zkoušky 1+2+3+4+6 v prvním stupni. Předpokladem pro uznání zkoušek je vykonání zkoušek z  těchto disciplín v požadované úrovni (semestrální ZK nebo BZK). Adept je povinen doložit diplom a osvědčení o státní závěrečné zkoušce (úředně ověřená fotokopii), výkaz o studiu (fotokopie) a strukturovaný profesní životopis.
 • 5) Absolventům magisterského studia ekonomických fakult vysokých škol (s výjimkou vojenských vysokých škol) lze uznat zkoušky 1+2+3+4+6 z prvního stupně a 8+9 ze druhého stupně. Předpokladem pro uznání zkoušek je vykonání zkoušek z těchto disciplín v požadované úrovni (semestrální ZK, BZK nebo SZK). Adept je povinen doložit diplom a osvědčení o státní závěrečné zkoušce, výkaz o studiu (fotokopie).
 • 6) Absolventům vysokých škol s jiným než ekonomickým zaměřením a vojenských vysokých škol lze uznat relevantní zkoušky v prvním stupni. Předpokladem pro jejich uznání je složení SZK, event. BZK z předmětu, o jehož uznání žádají. Adept je povinen doložit diplom a osvědčení o státní závěrečné zkoušce, výkaz o studiu (fotokopie).
 • 7) Absolventům zahraničních škol s ekonomickým zaměřením lze uznat relevantní zkoušky v prvním a druhém stupni. Předpokladem pro uznání zkoušek je složení zkoušek z předmětů, o jejichž uznání adept usiluje, a to v požadované úrovni a rozsahu (viz výše). Adept je povinen doložit diplom a osvědčení o státní závěrečné zkoušce (úředně ověřená fotokopii), výkaz o studiu (fotokopie), nostrifikace (úředně ověřená fotokopie) a strukturovaný profesní životopis.
 • 8) Daňovým poradcům zapsaným v Komoře daňových poradců ČR lze kromě výše uvedeného uznat také zkoušku 5. K žádosti o uznání této zkoušky je požadováno doložení fotokopie osvědčení KDP ČR o zápisu do seznamu daňových poradců.
 • 9) Auditorům zapsaným na Komoře auditorů ČR lze kromě výše uvedeného uznat také zkoušku 10. K žádosti o uznání této zkoušky je požadováno doložení fotokopie osvědčení KA ČR o zápisu do seznamu auditorů.
   

 

Uznávání zkoušek v Komoře auditorů ČR


Jaké zkoušky je možné uznat?

Níže uvedené zkoušky je možné, v souladu se zákonem o auditorech, uznat pouze ve lhůtě do pěti let od jejich složení. K žádosti o osvobození od části auditorské zkoušky není třeba dokládat jednotlivé sylaby, ale pouze potvrzení o složených zkouškách.


Uznávání dílčích zkoušek složených na KA ČR
 

Zkouška složená na KA ČR

Zkouška uznaná v certifikaci (ICSU)

M1 Finanční účetnictví

1 Finanční účetnictví v České republice

M1 Právo v podnikání

2 Právo v podnikání

M1 Zdanění

5 Daňový systém České republiky

M1 Manažerské účetnictví

M1 Podnikové finance

6 Řízení výkonnosti

M2 Informační technologie a statistika

3 Informační a komunikační technologie

M2 Auditing I

10 Auditing a vnitřní kontrola

 

Uznávání dílčích zkoušek složených na ICSU
 

Zkouška složená v certifikaci (ICSU)

Zkouška uznaná na KA ČR

1 – Finanční účetnictví v České republice

7 – IFRS 

M1 Finanční účetnictví

2 – Právo v podnikání

M1 Právo v podnikání

5 – Daňový systém České republiky

M1 Zdanění

6 – Řízení výkonnosti

9 – Strategický management

M1 Manažerské účetnictví

6 – Řízení výkonnosti

8 – Finanční management

M1 Podnikové finance

 

Podmínky uznání dílčích zkoušek ICSU na KA ČR

 • V době podání žádosti o uznání dílčí části auditorské zkoušky musí být uchazeč členem příslušné profesní organizace.
 • Pro uznání dílčí části auditorské zkoušky „Finanční účetnictví“, „Manažerské účetnictví“ a „Podnikové finance“ musí být ukončena kvalifikace na úrovni „účetní expert“ (doložit v příloze k žádosti o uznání).
 • Pro uznání dílčí části auditorské zkoušky „Právo v podnikání“ a „Zdanění“ musí být ukončena kvalifikace na úrovni „certifikovaný účetní“ (doložit v příloze k žádosti o uznání).

 

 

Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.