Etický kodex

Etický kodex

Profesní účetní jedná při poskytování svých odborných služeb čestně, poctivě a s náležitou péčí.

Profesní účetní jedná tak, aby nepoškozoval dobré jméno účetní profese.

Profesní účetní je při poskytování svých odborných služeb objektivní a profesně nezávislý. Respektuje jen takové pokyny klienta, které nejsou v rozporu s právními předpisy.

Profesní účetní dodržuje při výkonu své činnosti profesní standardy.

Profesní účetní si průběžně udržuje odbornou způsobilost pro poskytování svých služeb. Dbá na to, aby požadavek odborné způsobilosti byl naplněn také u jeho spolupracovníků.

Profesní účetní poskytuje jen takové služby, ke kterým má náležité odborné znalosti a k nimž má jak při jejich příslibu, tak při plnění dostatečnou kapacitu a potřebné zdroje.

Profesní účetní je při propagaci služeb oprávněn poskytovat informace jen o takových odborných znalostech a zkušenostech, kterými disponuje. Přitom se vyvaruje použití prostředků znevažujících účetní profesi a snižujících odbornost jiných profesních účetních.

Profesní účetní zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při poskytování svých odborných služeb, s výjimkou těch, které jsou veřejně známé. Sdělit informace kryté profesní mlčenlivostí může jen se souhlasem klienta, vyžadují-li to právní předpisy nebo umožňují-li to profesní standardy. Profesní účetní zajišťuje, aby profesní mlčenlivost dodržovali i jeho spolupracovníci.

Za porušení profesní mlčenlivosti se považuje i využití informací pro vlastní prospěch nebo prospěch jiných osob.

Profesní účetní si počíná tak, aby byl schopen dostát odpovědnosti za případnou škodu vzniklou při poskytování svých odborných služeb.

 

Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je součástí Svazu účetních ČR, z.s.