Zkoušky

Pro vydání certifikátu „Certifikovaný účetní“ a „Účetní expert“ musí student splnit předepsané zkoušky. V závislosti na předchozím vzdělání mohou být některé zkoušky uznány.  V kalendářním roce jsou dvě zkoušková období — zpravidla v květnu a v listopadu. Ke každému zkouškovému období je vždy zveřejněn konkrétní termínový kalendář jednotlivých zkoušek a  organizační pokyny. 

Požadavky ke zkouškám naleznete v předmětových osnovách/sylabech.
 

Musí student dodržovat pořadí zkoušek?

Student si tempo studia, počet zkoušek ve zkouškovém období nastavuje podle svých možností. Rovněž pořadí zkoušek si volí samostatně. To platí pro oba stupně. Zkoušky ve druhém stupni může začít skládat až po splnění všech zkoušek stupně prvního. 
 

Jakým způsobem zkoušky probíhají?

Všechny zkoušky mají pouze písemnou formu, konají se prezenčně. Na každou zkoušku je vymezen časový limit tři hodiny. Pokud student ukončí práci dříve, může zadání odevzdat. Zkoušky jsou anonymní - student je vykonává pod číselným kódem, který si vylosuje při prezenci. Zkušební testy jsou nastaveny na max. 100 bodů. Pro hodnocení "složena" musí student dosáhnout min. 50 bodů.

Zadání zkoušky vypracovává a hodnotí zkušební komisař ve spolupráci s recenzentem. Na zkoušky i jejich hodnocení dohlíží nezávislý orgán — Komitét pro certifikaci a vzdělávání.  

Kdy se student dozví výsledek zkoušky?

Výsledek zkoušky sdělí ICSÚ nejpozději do 60 dnů od ukončení zkouškového období písemně (elektronickou poštou) a rovněž zápisem do registru programu certifikace. 
 

Jak probíhá hodnocení zkoušek?

Zkoušková zadání vyhodnocuje zkušební komisař. Podrobný postup hodnocení zkoušek stanoví směrnice Komitétu.
 

Lze se proti hodnocení zkoušky odvolat?

Ano. Systém hodnocení zkoušek připouští mimořádný opravný prostředek tzv. "Revizi hodnocení zkoušky". V případě, že student dosáhl hodnocení v rozsahu 45 - 49 bodů, může do 14ti dnů po vyhlášení výsledků zkoušek požádat o revizi hodnocení. Odvolacím orgánem pro revizi hodnocení výsledku zkoušky je Komitét. Revizi hodnocení provede nezávislý expert, a to podle kritérií pro hodnocení zkoušky zpracovaných zkušebním komisařem. Podrobný postup stanoví směrnice Komitétu.


Pokud uchazeč neuspěje, může vykonat opravnou zkoušku? 

Opakování zkoušky pro studenty, kteří neuspěli, je možné nejdříve v následujícím řádném zkouškovém období. Počet pokusů není omezen. Jak dlouho zkoušky/certifikace platí?

Zkouška v rozpracovaném (neuzavřeném) stupni "Certifikovaný účetní" platí 6 let od termínu jejího složení, resp. uznání. Zkouška v rozpracovaném (neuzavřeném) stupni "Účetní expert" platí 4 roky od termínu jejího složení, resp. uznání. Pokud uchazeč nesloží v uvedených lhůtách všechny zkoušky předepsané pro příslušný stupeň, nejstarší jsou anulovány a je třeba je složit znovu. 


Je stanoven termín, dokdy musí uchazeč zkoušky dokončit?

Lhůta pro dokončení zkoušek v rozpracovaném stupni se počítá od první složené nebo uznané zkoušky (uznáním se v tomto případě rozumí souhlas Rady pro uznání předchozího vzdělání a praxe na základě žádosti o uznání zkoušky podané adeptem). Vzhledem k tomu, že termíny pro uznávání se neshodují s termíny zkoušek, za rozhodný termín pro uznání zkoušek se považuje ten, odkdy začíná běžet lhůta, tedy nejbližší termín konání zkoušky následující po datu uznání.


Existují pro uznání zkoušek nějaké výjimky?

Zkoušky, které jsou adeptovi uznány díky výkonu profese auditora nebo daňového poradce, těmto pravidlům nepodléhají, protože se jejich platnost váže na členství v příslušné profesní komoře.

 

 

Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.