ÚČETNICTVÍ - VÝKAZNICTVÍ vybrané oblasti IFRS

3. aktualizované vydání

A.KONCEPCE A VYBRANÉ OBLASTI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ DLE IFRS
I.VÝCHODISKA SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DLE IFRS
II.KONCEPČNÍ RÁMEC ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ DLE IFRS
1.Úvod
2.Cíle účetního výkaznictví dle IFRS a jeho uživatelé
3.Předpoklad trvání podniku
4.Kvalitativní charakteristiky účetních informací
4.1. Fundamentální kvalitativní charakteristiky
4.2. Posilující kvalitativní charakteristiky
5.Prvky finanční situace a finanční výkonnosti
5.1. Finanční situace a prvky jejího zobrazení
5.2. Finanční výkonnost a prvky jejího zobrazení
6.Spolehlivé ocenění jako nutná podmínka uznání
7.Revidovaný koncepční rámec
III.ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS A JEJÍ USPOŘÁDÁNÍ
1.Úvod
2.Účetní závěrka
2.1. Identifikace účetní závěrky
2.2. Srovnatelné údaje a kontinuita vykazování
2.3. Významnost a agregace
2.4. Kompenzace
2.5. Akruální báze účetnictví
2.6. Shoda s IFRS
3.Výkaz finanční situace (rozvaha)
4.Výkaz výsledku hospodaření a ostatního úplného výsledku
5.Výkaz změn vlastního kapitálu
6.Výkaz peněžních toků
7.Vysvětlující a doplňující komentáře (příloha)
IV.DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
1.Úvod
2.Definice hmotného a nehmotného majetku
3.Pozemky, budovy a zařízení
3.1. Pořízení aktiv a jejich ocenění k datu pořízení
3.2. Odpisování hmotných aktiv
3.3. Opravy a technické zhodnocení
3.4. Oceňování hmotných aktiv v průběhu doby použitelnosti
3.5. Vyřazení hmotných aktiv
4.Investice do nemovitostí
4.1. Vymezení investic do nemovitostí
4.2. Oceňování investic do nemovitostí
4.3. Převody nemovitostí mezi kategoriemi
4.4. Výnosy z pronájmu nemovitostí  
5.Nehmotná aktiva
5.1. Nehmotná aktiva a kritéria jejich uznatelnosti v účetních výkazech
5.2. Pořízení nehmotných aktiv a jejich ocenění k datu pořízení
5.3. Oceňování nehmotných aktiv po dobu použitelnosti
5.4. Amortizace nehmotných aktiv
5.5. Vyřazení nehmotných aktiv
5.6. Výdaje uznatelné jako náklady
6.Testování účetní hodnoty dlouhodobých aktiv
V.LEASING V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE NÁJEMCE
1.Úvod
2.Koncept práva k užívání a leasing vs. servisní kontrakt
3.Krátkodobé leasingy a leasingy aktiv s nízkou hodnotou
4.Ocenění a zachycení práva k užívání a závazku z leasingu
5.Prezentace a zveřejnění leasingu v účetní závěrce nájemce
VI.ZÁSOBY OBCHODNÍHO A VÝROBNÍHO PODNIKU
1.Úvod
2.Vymezení zásob
3.Pořízení a vyřazení zásob a související oceňování
3.1. Pořízení zásob a náklady na pořízení zásob
3.2. Nákladové vzorce a související oceňování při spotřebě a prodeji zásob
3.3. Alternativní techniky oceňování zásob
3.4. Techniky účtování zásob
4.Čistá realizovatelná cena a její vliv na ocenění zásob
VII.VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY
1.Úvod
2.Základní pětistupňový model pro vykázání výnosů
2.1. Identifikace smlouvy a zákazníka
2.2. Identifikace povinnosti dodat
2.3. Určení transakční ceny
2.4. Alokace transakční ceny na jednotlivé povinnosti dodat
2.5. Uznání výnosů při splnění povinnosti dodat
3.Náklady na smlouvu
4.Příkladová ilustrace vybraných problémů
VIII.POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ
1.Úvod
2.Začlenění obchodních pohledávek a závazků do klasifikace finančních aktiv a finančních závazků
3.Ocenění pohledávek a závazků z obchodních vztahů
3.1. Prvotní ocenění k okamžiku vzniku obchodní pohledávky a závazku
3.2. Následné ocenění obchodních pohledávek a závazků
3.3. Snížení hodnoty obchodních pohledávek
4.Obchodní pohledávky a závazky v cizí měně
IX.REZERVY, PODMÍNĚNÉ POLOŽKY A PŘÍSLIBY
1.Úvod
2.Rezervy versus podmíněné závazky a přísliby – vymezení
3.Oceňování rezerv
4.Ilustrativní příklady
X.ZAMĚSTNANECKÉ POŽITKY
1.Úvod
2.Vymezení zaměstnaneckých požitků a jejich klasifikace
3.Krátkodobé zaměstnanecké požitky
3.1. Mzdy a platy
3.2. Krátkodobá placená volna
3.3. Podíly na zisku a jiné výkonnostní bonusy
4.Požitky po ukončení zaměstnání
4.1. Plány definovaných příspěvků
4.2. Plány definovaných požitků
5.Ostatní dlouhodobé zaměstnanecké požitky
(tzv. stabilizační zaměstnanecké požitky)
6.Požitky při předčasném ukončení zaměstnání
7.Sociální fondy
8.Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
B.KONCEPCE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY V ROZSAHU KONSOLIDOVANÉ ROZVAHY
1.Úvod
2.Konsolidovaná rozvaha – základní principy
2.1. Účetní pravidla
2.2. Jednoduchá konsolidace
2.3. Goodwill
2.4. Zvýšení nerozděleného zisku
2.5. Nekontrolní podíly
3.Vnitroskupinové transakce
3.1. Pohledávky a závazky
3.2. Prodej zásob mezi podniky ve skupině
3.3. Převody stálých aktiv
3.4. Dividendy
4.Ocenění čistých aktiv dceřiného podniku na reálnou hodnotu k datu akvizice
4.1. Ocenění nabývaných čistých aktiv reálnou hodnotou
4.2. Odpisy aktiv dceřiného podniku přeceněných na reálnou hodnotu k datu akvizice
4.3. Goodwill
4.4. Nekontrolní podíly
5.IFRS x české účetní předpisy v oblasti konsolidací
 
Autor: Libor Vašek a kol. ,
Vydal: Institut certifikace Svazu účetních, a.s. v roce 2019, 206 stran

 
Cena: 530,00 Kč

Katalogové číslo: UI2019Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.