ÚČETNICTVÍ principy a techniky

Učebnice je základní učební pomůckou pro studium předmětu účetnictví a je určena především pro adepty systému certifikace, ale zvládnutí učiva je důležitým krokem pro každého, kdo se chce stát účetním na profesionální úrovni. Tato učebnice je též vhodná pro adepty připravující se na zkoušky daňového poradce.

Čtvrté aktualizované vydání reflektuje na požadavky legislativy k 1. 1. 2018.


OBSAH:
1. VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ
1.1 Význam a podstata účetnictví
1.2 Historie a vývoj účetnictví
1.2.1 Počátky účetnictví
1.2.2 Vývoj účetnictví ve světě
1.2.3 Vývoj účetnictví v České republice
1.3 Funkce a podstata účetnictví
1.4 Uživatelé účetních informací
1.4.1 Vlastníci ekonomického subjektu – investoři
1.4.2 Vedení ekonomického subjektu
1.4.3 Věřitelé ekonomického subjektu
1.4.4 Stát
1.4.5 Další uživatelé
1.5 Regulace účetnictví a účetních závěrek
1.5.1 Nadnárodní regulace účetních závěrek
1.5.2 Národní regulace účetnictví a účetních závěrek v České republice
1.5.3 Vnitropodniková regulace účetnictví
1.6 Finanční účetnictví a vnitropodnikové účetnictví
1.6.1 Finanční účetnictví
1.6.2 Vnitropodnikové účetnictví
1.7 Shrnutí
2. ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
2.1 Obecně uznávané účetní zásady
2.1.1 Princip věcné a časové souvislosti (akruální princip)
2.1.2 Zásada účetní jednotky
2.1.3 Zásada neomezeného trvání účetní jednotky
2.1.4 Zásada zjišťování výsledku hospodaření v pravidelných intervalech
2.1.5 Zásada objektivity účetních informací
2.1.6 Zásada srovnatelnosti mezi účetními obdobími
2.1.7 Zásada oceňování historickými cenami
2.1.8 Zásada významnosti
2.1.9 Zásada zákazu vzájemného zúčtování (zákaz kompenzace)
2.1.10 Zásada opatrnosti
2.2 Vybrané povinnosti účetních jednotek v České republice
2.2.1 Účetní jednotka
2.2.2 Kategorie účetních jednotek
2.2.3 Akruální princip
2.2.4 Účetní období
2.2.5 Doba, po kterou se vede účetnictví
2.2.6 Požadavky kladené na vedení účetnictví a účetní závěrku
2.2.7 Účetní záznam
2.2.8 Vzájemné zúčtování
2.2.9 Vykazovací měna
2.2.10 Používaný jazyk
2.3 Shrnutí
3. ROZVAHA (BILANCE) – MAJETEK A ZDROJE JEHO KRYTÍ
3.1 Funkce a forma rozvahy (bilance)
3.2 Kdy se rozvaha sestavuje
3.3 Aktiva – majetek účetní jednotky
3.3.1 Pravidla pro vykazování aktiv
3.3.2 Stálá aktiva
3.3.3 Oběžná aktiva
3.3.4 Časové rozlišení v aktivech rozvahy
3.4 Pasiva – zdroje krytí majetku
3.4.1 Vymezení pasiv
3.4.2 Vlastní kapitál
3.4.3 Cizí zdroje
3.4.4 Časové rozlišení v pasivech rozvahy
3.5 Oceňování majetku a závazků
3.5.1 Pojmy používané při oceňování
3.5.2 Způsoby oceňování
3.5.3 Způsoby přepočtu cizí měny
3.6 Změny rozvahových stavů
3.7 Shrnutí
4. VÝSLEDOVKA – NÁKLADY A VÝNOSY
4.1 Funkce a forma výsledovky
4.2 Kdy se výsledovka sestavuje
4.3 Možnosti sestavování výsledovky
4.4 Náklady
4.5 Výnosy
4.6 Výsledek hospodaření
4.7 Změny nákladů a výnosů ve výsledovce
4.8 Základ daně z příjmů
4.9 Shrnutí
5. ÚČET A PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS
5.1 Účet – funkce a forma
5.2 Rozdělení účtů
5.2.1 Základní rozdělení účtů
5.2.2 Členění účtů z hlediska podrobnosti údajů
5.3 Směrná účtová osnova
5.4 Účtový rozvrh
5.5 Souvztažnost a podvojnost účetního zápisu
5.6 Zásady účtování na účtech rozvahových
5.7 Uzávěrka účtů rozvahových
5.8 Zásady účtování na účtech výsledkových
5.9 Uzávěrka účtů výsledkových
5.10 Složený účetní zápis
5.11 Saldokontní funkce účtů
5.12 Souhrnný příklad účtování na účtech rozvahových a na výsledkových
5.13 Shrnutí
6. NÁSTROJE PRŮKAZNOSTI ÚČETNICTVÍ
6.1 Význam účetních dokladů
6.2 Druhy dokladů
6.3 Forma účetních dokladů
6.4 Rozdělení účetních dokladů
6.5 Náležitosti účetních dokladů
6.5.1 Označení účetního dokladu
6.5.2 Obsah účetního případu a jeho účastníci
6.5.3 Peněžní částka nebo obdobný údaj
6.5.4 Okamžik vyhotovení účetního dokladu
6.5.5 Okamžik uskutečnění účetního případu
6.5.6 Podpisové záznamy
6.6 Náležitosti vnějších účetních dokladů
6.6.1 Přijaté a vydané faktury
6.6.2 Hotovostní nákupy a prodeje
6.6.3 Účtenka podle zákona o evidenci tržeb
6.7 Oběh účetních dokladů
6.7.1 Třídění a číslování
6.7.2 Kontrola správnosti
6.7.3 Zajištění spojitosti mezi dokladem a účetním zápisem
6.7.4 Zaúčtování
6.7.5 Úschova
6.7.6 Skartace
6.8 Inventarizace majetku a závazků – význam, termíny a způsob provádění
6.9 Inventura
6.10 Inventurní soupis
6.11 Další kroky v rámci inventarizace
6.12 Shrnutí
7. ÚČETNÍ ZÁPISY A ÚČETNÍ KNIHY
7.1 Účetní zápisy
7.2 Účetní knihy
7.2.1 Deník
7.2.2 Hlavní kniha
7.2.3 Knihy analytických účtů
7.2.4 Knihy podrozvahových účtů
7.3 Formy vedení účetních knih
7.4 Shrnutí
8. DALŠÍ PRAVIDLA UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ
8.1 Způsoby vedení účetnictví
8.1.1 Zjednodušený rozsah vedení účetnictví
8.1.2 Plný rozsah vedení účetnictví
8.1.3 Jednoduché účetnictví
8.2 Vedení účetnictví podle mezinárodních účetních standardů
8.3 Formální přezkušování účetních zápisů
8.4 Základní kontrolní vazby
8.5 Opravy účetních zápisů
8.5.1 Úplné storno
8.5.2 Částečné storno
8.5.3 Doplňkový zápis
8.6 Uschovací lhůty
8.7 Přestupky
8.8 Shrnutí
9. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK
9.1 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek v rozvaze
9.2 Rozdělení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
9.3 Oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
9.3.1 Náklady, které musí být zahrnuty do ocenění DNM a DHM
9.3.2 Náklady, které mohou být zahrnuty do ocenění DNM a DHM
9.3.3 Náklady, které nesmí být zahrnuty do ocenění DNM a DHM
9.3.4 Technické zhodnocení a ocenění DNM a DHM
9.3.5 Dotace na pořízení DNM a DHM
9.3.6 Ocenění preferenčních limitů a povolenek na emise u prvního držitele,
nebo provozovatele
9.4 Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku
9.5 Účtování při pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
9.5.1 Pořízení DNM a DHM dodavatelským způsobem (nákupem)
9.5.2 Pořízení DNM a DHM vlastní činností
9.5.3 Pořízení DNM a DHM darováním (bezúplatný příjem)
9.5.4 Pořízení DNM a DHM s dotací
9.6 Účtování nákladů charakteru technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
9.7 Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
9.7.1 Účetní odpisy
9.7.2 Účetní odpis s vyloučením zbytkové hodnoty
9.7.3 Metoda komponentního odpisování majetku
9.7.4 Daňové odpisy
9.8 Účtování odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
9.9 Účtování při vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
9.10 Účtování o inventarizačních rozdílech u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
9.11 Účtování o opravných položkách u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
9.12 Shrnutí
10. ZÁSOBY
10.1 Zásoby v rozvaze
10.2 Rozdělení zásob
10.3 Oceňování zásob
10.3.1 Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách
10.3.2 Ocenění metodou FIFO (First-in, First-out)
10.3.3 Oceňování v průměrných pořizovacích cenách
10.3.4 Ocenění pevně stanovenou cenou (skladní cenou) a odděleným účtováním
o cenových odchylkách
10.4 Účtování o zásobách
10.5 Účtování nakoupených zásob – způsob „A“
10.6 Účtování poskytnutých záloh na zásoby – způsob „A“
10.7 Účtování při reklamaci dodávky nakoupených zásob – způsob „A“
10.8 Účtování nakoupených zásob při uzavírání účetních knih – způsob „A“
10.9 Účtování zásob vytvořených vlastní činností – způsob „A“
10.10 Účtování nakoupených zásob – způsob „B“
10.11 Účtování nakoupených zásob při uzavírání účetních knih – způsob „B“
10.12 Účtování zásob vytvořených vlastní činností – způsob „B“
10.13 Další účetní případy související se zásobami
10.13.1 Prodej materiálu
10.13.2 Poskytnuté bezúplatné plnění – darované zásoby (při pořízení zásob byl uplatněn odpočet DPH)
10.13.3 Spotřeba zásob na reprezentaci
(při pořízení zásob byl uplatněn odpočet DPH)
10.13.4 Převod výrobků do podnikové prodejny
10.13.5 Renovace náhradních dílů
10.13.6 Škoda na zásobách
10.13.7 Likvidace zásob
10.14 Účtování inventarizačních rozdílů u zásob a souvisejících účetních případů
10.15 Účtování o opravných položkách u zásob
10.16 Shrnutí
11. FINANČNÍ ÚČTY
11.1 Finanční účty v rozvaze
11.2 Oceňování na finančních účtech
11.3 Účtování na finančních účtech a jejich rozdělení
11.4 Nákupy a prodeje v hotovosti
11.5 Účtování ve valutové pokladně
11.6 Převody mezi finančními účty
11.7 Účtování na účtech u peněžních ústavů
11.8 Účtování na devizovém účtu
11.9 Účtování omylových plateb
11.10 Účtování cenin
11.11 Účtování stravenek
11.12 Nákupy a prodeje hrazené platební kartou
11.13 Účtování inventarizačních rozdílů a škod
11.14 Shrnutí
12. ZÚČTOVACÍ VZTAHY
12.1 Zúčtovací vztahy v rozvaze
12.2 Oceňování v zúčtovacích vztazích
12.3 Účtování na účtech zúčtovacích vztahů
12.4 Pohledávky za odběrateli a přijaté zálohy
12.5 Dluhy vůči dodavatelům a poskytnuté zálohy
12.6 Účtování smluvních pokut a úroků z prodlení
12.7 Pohledávky a dluhy účtované v cizí měně a kurzové rozdíly
12.7.1 Pohledávky a dluhy v cizí měně – tuzemsko
12.7.2 Pohledávky a dluhy v cizí měně v rámci EU
12.7.3 Pohledávky a dluhy v cizí měně – třetí země
12.8 Příjmy ze závislé činnosti
12.9 Účtování o dani z přidané hodnoty
12.10 Účtování dalších daní
12.11 Účtování při dotaci na úhradu nákladů
12.12 Účtování na účtech časového rozlišení
12.13 Účtování finančního leasingu
12.14 Účtování komplexních nákladů příštích období
12.15 Účtování na dohadných účtech
12.16 Účtování opravných položek k pohledávkám a odpis pohledávky
12.17 Postoupení pohledávky za odběrateli
12.18 Zápočet pohledávky a dluhu
12.19 Shrnutí
13. CENNÉ PAPÍRY A PODÍLY – DLOUHODOBÉ A KRÁTKODOBÉ
13.1 Cenné papíry a podíly rozvaze
13.2 Druhy cenných papírů
13.3 Pojmy související s cennými papíry
13.4 Rozdělení držených cenných papírů a podílů
13.5 Oceňování cenných papírů a podílů
13.5.1 Ocenění při pořízení
13.5.2 Ocenění úbytku při prodeji
13.5.3 Ocenění k okamžiku sestavení účetní závěrky
13.6 Pořízení majetkových cenných papírů a podílů
13.7 Upsání podílu na zvýšení základního kapitálu v obchodní korporaci
13.8 Směnka v účetnictví
13.9 Úhrada pohledávky směnkou u dodavatele (věřitele)
13.10 Úhrada pohledávky směnkou u dodavatele (věřitele) a její eskont bance
13.11 Úhrada dluhu směnkou u odběratele (dlužníka)
13.12 Účty související s dluhopisy u emitenta a kupujícího
13.13 Emise dlouhodobého dluhopisu s kupónem
13.14 Pořízení dlouhodobého dluhopisu s kupónem
13.15 Emise diskontovaného krátkodobého dluhopisu
13.16 Pořízení diskontovaného krátkodobého dluhopisu
13.17 Prodej cenných papírů
13.18 Změna v ocenění cenných papírů při uplatnění reálné hodnoty – účtovaná výsledkově
13.19 Změna v ocenění cenných papírů při uplatnění reálné hodnoty – účtovaná rozvahově
13.20 Změna v ocenění podílů při uplatnění ocenění ekvivalencí
13.21 Finanční deriváty
13.21.1 Vymezení derivátů
13.21.2 Členění derivátů
13.21.3 Základní druhy derivátů
13.22 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů
13.23 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování
13.24 Shrnutí
14. VLASTNÍ KAPITÁL, REZERVY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
14.1 Vlastní kapitál, rezervy a dlouhodobé závazky v rozvaze
14.2 Oceňování na kapitálových účtech a dlouhodobých závazcích
14.3 Účtování na kapitálových účtech, o rezervách a dlouhodobých závazcích
14.4 Účtování při vzniku účetní jednotky
14.5 Změny základního kapitálu
14.6 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových vkladů
14.7 Zvýšení základního kapitálu vkladem obchodního závodu
14.8 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů obchodní korporace
14.9 Zvýšení základního kapitálu kapitalizací dluhu
14.10 Snížení základního kapitálu při úhradě ztráty
14.11 Snížení základního kapitálu s výplatou společníkům obchodní korporace
14.12 Snížení základního kapitálu vykoupením vlastních akcií nebo obchodního podílu
14.13 Snížení základního při nesplaceném upsaném vkladu
14.14 Rozdělení výsledku hospodaření
14.15 Účtování u individuálního podnikatele
14.16 Účtování o rezervách
14.17 Účtování o rezervách podle zvláštních právních předpisů a ostatních rezervách
14.18 Účtování rezervy na daň z příjmů
14.19 Účtování o dlouhodobých úvěrech
14.20 Odložená daň z příjmů
14.21 Účtování významné opravy nákladů minulých účetních období
14.22 Účtování změny účetní metody
14.23 Shrnutí
15. OPERACE S OBCHODNÍM ZÁVODEM
15.1 Operace s obchodním závodem
15.2 Prodej obchodního závodu nebo jeho části
15.3 Postup účtování při prodeji obchodního závodu u prodávajícího
15.4 Postup účtování při prodeji obchodního závodu u kupujícího
15.5 Pacht obchodního závodu nebo jeho části
15.6 Postup účtování při pachtu obchodního závodu u propachtovatele
15.7 Postup účtování při pachtu obchodního závodu u pachtýře
15.8 Přeměny obchodních korporací
15.8.1 Fúze
15.8.2 Rozdělení
15.8.3 Převod jmění na společníka
15.8.4 Změna právní formy
15.9 Postup účtování při přeměně obchodní korporace
15.10 Shrnutí
16. NÁKLADY A VÝNOSY
16.1 Vykazování nákladů a výnosů
16.2 Členění nákladů podle struktury výsledku hospodaření
16.3 Účtování nákladů na jednotlivé syntetické účty
16.4 Účtování výnosů na jednotlivé syntetické účty
16.5 Shrnutí
17. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA
17.1 Postup účetní uzávěrky
17.2 Účtování inventarizačních rozdílů
17.3 Tvorba a zúčtování opravných položek
17.4 Vyúčtování kurzových rozdílů k okamžiku sestavování účetní závěrky
17.5 Účtování předpisu splatné daně z příjmů
17.6 Účtování na závěrkových účtech
17.7 Shrnutí
18. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
18.1 Prvky účetní závěrky a jejich funkce
18.2 Obsah účetní závěrky
18.3 Druhy účetní závěrky
18.4 Konsolidovaná účetní závěrka
18.5 Pravidla pro sestavení účetní závěrky
18.6 Rozvaha
18.7 Výkaz zisku a ztráty
18.8 Přehled o peněžních tocích
18.9 Přehled o změnách vlastního kapitálu
18.10 Příloha v účetní závěrce
18.10.1 Základní informace uváděné v příloze
18.10.2 Další informace uváděné v příloze malou a mikro účetní jednotkou s povinným auditem
18.10.3 Další informace uváděné v příloze střední a velkou účetní jednotkou
18.10.4 Doplňující informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky
18.11 Vazba syntetických účtů na rozvahu v plném rozsahu
18.12 Vazba syntetických účtů na výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění
18.13 Ověření účetní závěrky auditorem
18.14 Výroční zpráva
18.15 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy
18.16 Zpráva o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země
18.17 Uvádění nefinančních informací
18.18 Shrnutí
19. KALKULACE A ZÁKLADY VNITROPODNIKOVÉHO ÚČETNICTVÍ
19.1 Funkce vnitropodnikového účetnictví
19.2 Třídění nákladů
19.2.1 Druhové
19.2.2 Účelové
19.2.3 Kalkulační
19.3 Hospodářské středisko
19.4 Střediskové náklady a výnosy
19.5 Kalkulace
19.6 Druhy kalkulace
19.7 Kalkulační vzorec
19.8 Kalkulační metody
19.9 Kalkulace dělením
19.9.1 Kalkulace prostým dělením
19.9.2 Kalkulace dělením pomocí poměrových(ekvivalentních) čísel
19.10 Kalkulace přirážková
19.11 Kalkulace postupná a průběžná
19.12 Základní formy vnitropodnikového účetnictví vedeného podle středisek
19.13 Jednookruhová forma vnitropodnikového účetnictví
19.14 Dvouokruhová forma vnitropodnikového účetnictví
19.15 Shrnutí
 
Autor: Tomáš Líbal,
Vydal: Institut certifikace Svazu účetních, a.s. v roce 2018, 424 stran

 
Cena: 849,00 Kč

Katalogové číslo: U0118Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.