Účetnictví č. 1/2024

Na přelomu starého a nového roku nabývá na aktuálnosti téma účetní závěrky. Přípravné fázi jsme se věnovali v posledním čísle loňského ročníku Účetnictví. V rámci lednového čísla jsme se zaměřili na problematiku vykazování událostí a okolností, které nastanou v období od rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky, včetně jejich možného dopadu do hodnoty položek účetních výkazů za dané účetní období. Dále se věnujeme vlastnímu sestavení účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu) a přílohy v účetní závěrce a následným povinnostem účetní jednotky, jako je audit účetní závěrky, vyhotovení výroční zprávy vč. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami u ovládané osoby a zveřejnění účetní závěrky (výroční zprávy) ve sbírce listin obchodního rejstříku. Vaší pozornosti by neměl ujít ani článek zamýšlející se nad dopadem používání kurzů devizového trhu vyhlašovaných ČNB na účetní závěrku.
Volně navazujeme na prosincový článek zabývající se vlivem časové hodnoty peněz na ocenění pohledávek a závazků v účetnictví. Tentokrát si na konkrétních příkladech vysvětlíme, jak časová hodnota peněz ovlivňuje účetní ocenění dluhových cenných papírů a derivátů.
Na otázky související s novelou účetních předpisů od 1. 1. 2024 i s připravovanou novou účetní legislativou nám odpověděl Ing. Jiří Pelák, Ph.D., ředitel odboru Účetnictví, oceňování a související odborné profese Ministerstva financí ČR.
Vydal Svaz účetních České republiky dne 10. 1. 2024

 

Vydal: Svaz účetních České republiky v roce 2024 v roce 2024

 
Cena: 259,00 KčKontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.