Specifika účtování nestátních neziskových organizací

  VS: 33590


Lektor:
Ing. Miroslava Nebuželská - certifikovaná účetní, auditorka, ACCA, zkušená lektorka se specializací na neziskový sektor


Cílem semináře je poskytnout praktický přehled a podrobnosti o účetních transakcích specifických pro nestátní neziskové organizace.

Obsah:

 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
  • Pořízení – uznání dlouhodobého majetku – limity, dlouhodobý a drobný majetek,...
  • Odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
  • Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek,
   • účtování do vlastních zdrojů či do výsledovky, rozpouštění zdroje do výnosů po dobu životnosti,
   • zdanění při pořízení bezúplatně nabytého majetku, odepisování, prodej či vyřazení,
   • rozdíly při nabytí z investiční dotace, finančního daru, dědictví, veřejné sbírky,….,
 • Dlouhodobý finanční majetek,
  • oceňování při pořízení – reprodukční hodnota, pořizovací cena,
  • přecenění na reálnou hodnotu – dlouhodobost x krátkodobost, stanovení reálné hodnoty,
  • cenné papíry, podíly, drahé kovy,
 • Zásoby,
  • bezúplatně nabyté zásoby – způsob A nebo B,
 • Pohledávky,
  • opravné položky k pohledávkám,
  • pohledávky za členský i příspěvky,
 • Dlouhodobé pohledávky a závazky,
 • Vlastní jmění,
  • Výsledek hospodaření,
  • Fondy,
 • Výnosy z dotací,
  • účtování dotací,
  • zdanění dotací – úzký a široký základ daně,
 • Výnosy z přijatých darů,
  • co je a není dar – protiplnění, poděkování dárcům,
  • darovací smlouva, potvrzení o daru pro dárce – možnost snížení základu daně – podmínky, pravidla,
   přijetí daru fyzickou osobou – pravidla zdanění,
  • veřejná sbírka – co je veřejná sbírka, jak se registruje, jak se účtuje a daní,
  • kostelní sbírka,
 • Daň z příjmů,
  • základní režimy zdanění nestání neziskové organizace,
  • veřejně prospěšný poplatník,
  • základní režimy zdanění nestátní neziskové organizace.
 • Diskuse.

 

Množstevní slevy při účasti na této akci:

STUDUJTE SPOLEČNĚ

2. posluchač – sleva 200 Kč
3. posluchač - sleva 300 Kč
další posluchač - snížená cena 

STUDUJTE S NÁMI

2. seminář v roce - sleva 200 Kč
3. seminář v roce - sleva 300 Kč 
další semináře v roce - snížená cena

Množstevní slevu lze uplatnit v případě přihlášení dvou a více posluchačů na tento seminář (počet přihlášených posluchačů se musí zároveň semináře zúčastnit). Slevu mohou uplatnit i posluchači, kteří nepracují ve stejné firmě, ale k účasti na semináři se přihlásí společně.

 


Termín: 22.09.2022
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 2 790,- Kč (2 490,- Kč)*

Variabilní symbol: 33590 - uvádějte při platbách

Počet hodin KPV: 5

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
 Praha 3


*) Cena pro účastníky programu certifikace účetní profese a členy Svazu účetních.


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.