Speciál pro účetní veřejného sektoru

VS: 39469


Lektor:
Ing. Simona Pacáková - auditorka, členka metodické rady SÚ ČR, specialistka na veřejný a neziskový sektor


Rámcový obsah:

1. DEN - Úvod do problematiky (20.9.)

I. Územní samosprávný celek v zákoně o obcích

 • orgány a jejich pravomoci,
 • nakládání s majetkem územního samosprávného celku.

II. Rozpočet územního samosprávného celku

 • střednědobý rozpočtový výhled,
 • rozpočet – sestavení, schválení, změny,
 • rozpočtové provizorium,
 • rozpočtová skladba.

III. Příspěvková organizace v rozpočtových pravidlech

 • zřizovací listina příspěvkové organizace,
 • vztah příspěvkové organizace a jejího zřizovatele,
 • financování příspěvkové organizace,
 • předběžný souhlas,
 • porušení rozpočtové kázně.

IV. Rozpočet příspěvkové organizace

 • střednědobý rozpočtový výhled,
 • proces sestavení a schvalování rozpočtu,
 • změny rozpočtu.

V. Zákon o účetnictví

 • kategorizace vybraných účetních jednotek,
 • zjednodušený rozsah účetnictví.

Přihláška pouze na tento den zde.

 

2. DEN – Fondy (21.9.)

I. Fondy příspěvkových organizací v rozpočtových pravidlech

 • fond odměn,
 • fond kulturních a sociálních potřeb,
 • rezervní fondy,
 • investiční fondy.

II. Fondy územních samosprávných celků

III. Fondy ve vyhlášce 410/2009 Sb.

VI. Český účetní standard 704 - fondy          

V. Vykazování fondů v účetní závěrce

IV. Daňové souvislosti

Přihláška pouze na tento den zde.

 

3. DEN – Dotace a příspěvky (19.10.)

I. Dotace v rozpočtových pravidlech

 • žádost o dotaci,
 • rozhodnutí o poskytnutí dotace,
 • porušení rozpočtové kázně.

II. Provozní příspěvek zřizovatele pro jeho příspěvkovou organizaci

III. Investiční příspěvek zřizovatele

IV. Vracení dotací a vracení příspěvku zřizovateli

V. Český účetní standard 703 – transfery

 • účtování u poskytovatele dotace,
 • účtování u zprostředkovatele,
 • účtování u příjemce.

VI. Daňové souvislosti

Přihláška pouze na tento den zde.

 

4. DEN – Další účetní specifika veřejného sektoru a finanční kontrola (20.10.)

I. Dlouhodobý majetek

 • oceňování,
 • svěřený majetek,
 • odepisování majetku,
 • přeceňování na reálnou hodnotu,
 • bezúplatně nabytý majetek,
 • daňové souvislosti.

II. Opravné položky

III. Opravy chyb minulých let 

Přihláška pouze na tento den zde.     

 

5. DEN – Inventarizace a roční účetní závěrka (3.11.)

I. Inventarizační vyhláška

 • požadavky na organizační zajištění,
 • inventurní soupisy.

II. Sestavení roční účetní závěrky

 • Rozvaha,
 • Výkaz zisku a ztráty,
 • příloha a její obsah,
 • kontrolní vazby.

III. Schválení účetní závěrky

 • schvalovací vyhláška,
 • termíny pro schválení účetní závěrky.

IV. Zasílání dat do CSUIS

V.  Konsolidační vyhláška a sestavení výkazů za Českou republiku

Přihláška pouze na tento den zde.

 

Lze se hlásit na celý cyklus nebo na jednotlivé dny - viz program akcí 


Termín: 20.9., 21.9., 19.10., 20.10., 3.11.2023
Doba konání: 9:00 - 14:00 hod.

Cena (včetně DPH): 12 990,- Kč

Variabilní symbol: 39469 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3


Na tuto akci není možné odeslat přihlášku. Kurz již proběhl.


Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je součástí Svazu účetních ČR, z.s.