Plánování investic ÚSC v inflační době

VS: 39486


Lektor:
Ing. Michal Svoboda, Ph.D. - MF ČR, VŠE Praha, zkušený lektor, specialista na účetnictví veřejné správy

Určeno

Úředníkům a vedoucím úředníkům ÚSC zabývajících se plánováním investic, veřejnými zakázkami, finanční kontrolou nebo rozpočetnictvím získat a prohloubit své znalosti a dovednosti v problematice finančního řízení a finanční kontroly a prostřednictvím příkladů dobré praxe a řešení modelových situací podpořit integraci poznatků do jejich praxe.

Cíl

Cílem vzdělávacího programu je osvětlit potřebu číselného doložení splnění zákonné podmínky „3E" u plánovaných a připravovaných investičních výdajů ÚSC a jejich příspěvkových organizací. Takový přístup vždy zlepšuje kvalitu a robustnost rozhodování o veřejných penězích a také významně zlepšuje auditní stopu za tímto procesem, která je jak u úředníků, tak u vedoucích úředníků územních samospráv vyžadována závaznými předpisy. Posluchači získají tímto praktickým seminářem ucelený pohled na vysoce aktuální problematiku sledování a vyhodnocování „3E", tedy účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti aplikované v inflačním prostředí. Kromě praktického provedení základními rysy všech těchto tří ekonomických konceptů i s využitím zkušeností z mezinárodního prostředí bude především možné si jejich aplikaci vyzkoušet na několika modelových příkladech a kratších případových studiích. Důraz bude kladen na vyzkoušení aplikace především zásad účelnosti a efektivnosti. Uvedených cílů bude dosahováno prostřednictvím nejen výkladu ustanovení závazných předpisů, především zákona o finanční kontrole a v menší míře také zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ale zejména ukázkou dobré praxe, modelovými příklady a případovými studiemi. To vše proto, ale byla tato závazná ustanovení úředníky a vedoucími úředníky územních samosprávných celků konkrétně a efektivně uchopitelná.

Obsah

  • základní principy 3E – účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci veřejných politik a veřejných výdajů, legislativní ukotvení v ČR – souvislosti s časovou hodnotou peněz, 
  • úvod k modernímu investičnímu rozhodování jako jednomu z nástrojů zajištění účelnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků u ÚSC,
  • inflace a časová hodnota peněz a jejich vliv na hodnocení investičních programů včetně příkladů v MS Excel,
  • metody hodnocení investičních projektů s důrazem na zohlednění především inflačních rizik včetně příkladů v MS Excel,
  • diskuse ke zkušenosti účastníků v oblasti investičního plánování a rozhodování v ÚSC.


Termín: 25.6.2024
Doba konání: 9:00 - 15:00 hod.

Cena (včetně DPH): 3390 Kč

Variabilní symbol: 39486 - uvádějte při platbách

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních, a.s.

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 26497671
DIČ: CZ26497671

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

Zakladatelem Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. je Svaz účetních České republiky, z.s.