Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - cvičné příklady

18. doplněné a přepracované vydání
Sbírka cvičných příkladů je vhodnou pomůckou k přípravě na zkoušku IFRS specialista a zkoušku IFRS v rámci Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Zároveň ji doporučujeme i ostatním zájemcům, kterým formou praktických příkladů pomůže k lepšímu porozumění pravidel IFRS.

Z obsahu:
Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky
IAS 8 - Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby
IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení
IAS 40 - Investice do nemovitostí
IAS 38 - Nehmotná aktiva
IAS 36 - Snížení hodnoty aktiv
IAS 2 - Zásoby
IFRS 16 - Leasingy
IAS 37 - Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva
IAS 19 - Zaměstnanecké požitky
IAS 12 - Daně ze zisku
IAS 20 - Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory
IAS 21 - Dopady změn směnných kurzů a cizích měn
IFRS 15 - Výnosy ze smluv se zákazníky
IAS 23 - Výpůjční náklady
IAS 7 - Výkaz o peněžních tocích
IAS 10 - Události po datu účetní závěrky
IFRS 8 - Provozní segmenty
IFRS 5 - Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti
IAS 33 - Zisk na akcii
IAS 41 - Zemědělství
IFRS 2 - Úhrady vázané na akcie
Finanční nástroje
Konsolidace


Všechny zařazené příklady jsou v souladu s aktuální předmětovou osnovou zkoušky vyhlášenou pro období 2019/2020 a toto vydání publikace bylo doplněno o zkoušková zadání, která byla použita v letech 2018 a 2019.
 
Autor: Ing. Martina Křivánková, FCCA,
Vydal: Institut certifikace Svazu účetních, a.s. v roce 2020, 252 stran

 
Cena: 470,00 Kč

Katalogové číslo: C1220Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je součástí Svazu účetních ČR, z.s.