Manažerské finance (3.aktualizované vydání)

Vážené čtenářky a Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou aktualizované vydání publikace Manažerské finance, které je jedním ze základních studijních materiálů ke stejnojmenné zkoušce Systému certifikace.

První část publikace (kapitoly 1 – 5) je zaměřena na teoretické základy z oblasti finančního řízení, kde se text zaobírá problematikou vztahu finančního řízení k ostatním disciplinám (zejména pak finančnímu a manažerskému účetnictví), cíli finančního řízení podniku a v neposlední řadě poskytuje pohled na fungování finančních trhů.

Druhá část textu (kapitoly 6 – 8) je věnována problematice krátkodobého finančního řízení s důrazem na řízení pracovního kapitálu. V rámci této pasáže jsou popsány přístupy k optimalizaci zásob a peněžních prostředků, a dále principy řízení pohledávek a závazků.

Třetí část textu (kapitoly 9 – 13) je věnována investičnímu rozhodování. První pasáž této části je věnována technikám nediskontovaných peněžních toků, kde se text zabývá tradičními kritérii, jako je např. požadovaná výnosnost projektů, či doba návratnosti investice. Kapitola 11 pojednává o problematice technik hodnocení investičních projektů založených na diskontaci peněžních toků. Pro připomenutí z jiných disciplin je zde proto obsažena pasáž o budoucí a současné hodnotě peněz, resp. budoucí a současné hodnotě anuitních plateb. Text se zaobírá tradičními metodami hodnocení projektů, jako jsou čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento, jakož i kritérii nákladovými. Pojetí kapitoly vychází jak z modelu ekonomiky bez vlivu inflace a zdanění, tak i z reálného ekonomického prostředí. Na tuto kapitolu navazuje text věnovaný problematice rizika a nejistoty v investičním rozhodování a dále část věnovaná financování investičních projektů.

Čtvrtá část textu (kapitoly 14 – 18) se zaobírá problematikou samotného financování společností, a to jak formou vlastních, tak i cizích zdrojů, jakož i nákladů vlastních a cizích zdrojů financování. S touto problematikou pochopitelně souvisí oblast optimalizace kapitálové struktury, jíž je detailně věnována kapitola 16. Další pasáž textu je věnována jedné z klíčových oblastí finančního rozhodování, jíž je dividendová politika společností.

Závěrečná pátá část (kapitoly 19 – 21) je věnována problematice oceňování. Text je zaměřen jednak na obecné oceňování aktiv a dluhů, ale i na problematiku základních metod oceňování podniku. Poslední kapitola textu se pak zaobírá efektivitou kapitálových trhů.

Věříme, že Vám bude tato publikace pomocníkem nejen při studiu na zkoušky z oblasti manažerských financí, ale i ve Vaší každodenní praxi.

 
Autor: Josef Mrkvička, Jiří Strouhal,
Vydal: Institut certifikace účetních, a.s. v roce 2014, 332 stran

 
Cena: 580,00 Kč

Katalogové číslo: u0814Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.