FINANČNÍ MANAGEMENT

Publikace je primárně připravena jako studijní text pro přípravu na zkoušku Finanční řízení v rámci Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR (zkouška v úrovni Účetní expert).

První část textu se věnuje problematice role a odpovědnosti vůči akcionářům. Jsou zde vymezeny cíle firmy jako takové, ale rovněž jsou identifikovány možné rozdílné zájmy manažerů a vlastníků firmy. Tuto část je pro čtenáře vhodné srovnat s částí věnovanou etice ve finančním řízení. Úvodní kapitola dále diskutuje aspekty finančního plánování se zvláštním ohledem na řízení pracovního kapitálu, věnuje se problematice kapitálových trhů a v neposlední řadě oblasti dividendové politiky. Významnou součástí této pasáže je oblast stanovení nákladů kapitálu, jakož i optimální firemní kapitálové struktury.

Do druhé kapitoly je zasazena oblast investičního rozhodování. Jsou zde determinovány základní metody vyhodnocování investičních projektů (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento). Dále jsou diskutovány možnosti oceňování na bázi DCF, resp. využití simulace Monte Carlo. Text je vhodně doplněn o aspekty zdanění, jakož i aspekty cizoměnových operací.

Třetí kapitola se zaobírá akvizicemi a fúzemi, vyhodnocením jejich dopadů a v neposlední řadě jejich financováním. V rámci oceňovací části je prostor věnován problematice metod založených na účetní hodnotě, komparativním tržním metodám a metodám DCF, konkrétně pak EVA/MVA. Jsou rovněž diskutovány právní aspekty akvizic a fúzí v kontextu platné české legislativy.

Na výše uvedenou část navazuje problematika reorganizace a rekonstrukce financování. V rámci této pasáže jsou zmíněny jednotlivé reorganizační strategie, jakož i metody predikce finanční tísně – toliko oblíbené bankrotní modely.

Oblast treasury a řízení rizik je součástí páté kapitoly. Je zde věnován prostor zejména řízení měnových a úrokových rizik, a to za pomoci jednotlivých derivátových kontraktů (pevných termínovaných operací typu forward, futures, swap, a dále opčních kontraktů). Opční kontrakty jsou pak následně podrobeny hlubší analýze stran jejich vlastního ocenění, determinace citlivosti jejich ceny na změny jednotlivých parametrů.
Závěrečná část kapitoly pak naznačuje možné opční strategie v rámci ekonomického konceptu zajištění rizika.

Knihu uzavírá oblast finančního řízení nadnárodních korporací a aktuální vývoj na světových finančních trzích, jakož i v mezinárodním obchodu.
Věříme, že Vám bude tento text užitečný nejen pro složení certifikační zkoušky, ale že ji využijete i v rámci Vašeho finančního rozhodování.

1 ROLE A ODPOVĚDNOST VŮČI AKCIONÁŘŮM
1.1 KONFLIKT ZÁJMŮ MANAGEMENTU A AKCIONÁŘŮ
1.1.1 Rozdílnost zájmů managementu a akcionářů
1.1.2 Náklady zastoupení a jejich příčina
1.2 ROLE FCO
1.2.1 Finanční plánování
1.2.2 Finanční trh
1.3 OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA
1.4 SLEDOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH INVESTIC A SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIK
1.5 ETIKA VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ
1.6 DIVIDENDOVÁ POLITIKA
2 HODNOCENÍ PROJEKTŮ
2.1 ÚVOD DO INVESTIČNÍHO ROZHODOVÁNÍ
2.2 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ
2.2.1 Čistá současná hodnota
2.2.2 Vnitřní výnosové procento
2.2.3 Plánované cash flow firmy
2.2.4 Hodnota firmy založená na peněžních tocích
2.2.5 Teorie hierarchického pořádku. Klasická teorie kapitálové struktury
2.2.6 Použití simulace Monte Carlo na hodnocení investic
2.3 PENĚŽNÍ TOKY V CIZÍ MĚNĚ
2.3.1 Cizoměnové peněžní toky z investice
2.3.2 Vliv cizoměnových peněžních toků na čistou současnou hodnotu
2.4 ZDANĚNÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ
2.4.1 Daně obecně
2.4.2 Daňové versus účetní odpisy
2.4.3 Vliv zdanění na investiční rozhodování
3 AKVIZICE A FÚZE
3.1 AKVIZICE A FÚZE JAKO METODA EXPANSE
3.2 ZHODNOCENÍ PLÁNOVANÉ AKVIZICE
3.3 DOPAD AKVIZIC NA BOHATSTVÍ AKCIONÁŘŮ
3.4 SYNERGIE TRŽEB, NÁKLADŮ A FINANČNÍ SYNERGIE
3.5 OCEŇOVÁNÍ AKVIZIC A FÚZÍ
3.6 DOPAD AKVIZIC A FÚZÍ NA RIZIKOVÝ PROFIL NABYVATELE
3.6.1 Model založený na účetní hodnotě
3.6.2 Metody tržního srovnání
3.6.3 Modely cash flow (EVA, MVA)
3.7 PRÁVNÍ RÁMEC AKVIZIC A FÚZÍ
3.8 FINANCOVÁNÍ AKVIZIC A FÚZÍ
4 REORGANIZACE A REKONSTRUKCE FINANCOVÁNÍ
4.1 PŘEDVÍDÁNÍ ÚPADKU FIRMY, RIZIKO ÚPADKU, MODELY Z A ZETA SCORE
4.2 ROZDÍLY MEZI FIRMAMI NA ROZVINUTÝCH A ROZVOJOVÝCH TRZÍCH, PODMÍNKY MÍSTNÍ REGULACE A MÍSTNÍHO FINANČNÍHO TRHU
4.3 FINANČNÍ REKONSTRUKCE JAKO ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO PROBLÉMU FIRMY, DOPAD NA KAPITÁLOVÉ TRHY, POSKYTOVATELÉ ZÁPŮJČNÍHO KAPITÁLU
4.4 STRATEGIE REORTANIZACE A JEJÍ VÝHODY A NEVÝHODY
4.5 MANAGEMENT BUY-OUT A MANAGEMENT BUY-IN
5 TREASURY A ŘÍZENÍ RIZIK
5.1 DEVIZOVÝ TRH A ELIMINACE RIZIK
5.1.1 Devizový trh
5.1.2 Devizová expozice
5.1.3 Eliminace rizik prostřednictvím derivátových kontraktů
5.2 PEVNÉ TERMÍNOVANÉ OPERACE
5.2.1 Forwardy a futures
5.2.2 Swapové operace
5.3 OPČNÍ KONTRAKTY
5.3.1 Oceňování opčních kontraktů
5.3.2 Opční strategie jako nástroj treasury managementu
6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY FINANČNÍHO ŘÍZENÍ
6.1 ŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO OBCHODU A FINANCÍ
6.2 STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO NADNÁRODNÍ KORPORACE
6.3 VÝVOJ NA SVĚTOVÝCH FINANČNÍCH TRZÍCH
6.4 VÝVOJ MEZINÁRODNÍHO OBCHODU

 
Autor: J. Strouhal, M. Hrdý,
Vydal: Institut certifikace účetních, a.s. v roce 2018, 183 stran

 
Cena: 530,00 Kč

Katalogové číslo: U1118Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je součástí Svazu účetních ČR, z.s.