Cvičné příklady Účetnictví - principy a techniky (17. vydání, 2018)

Pracovní sešit je vhodným doplňkem k učebnici a je sestaven tak, aby pomohl co nejlépe při procvičování dílčích i souvislých příkladů k danému předmětu. Sešit obsahuje zadání otázek a příkladů a jejich následné řešení sestavené podle stavu k 1.1.2018.

Z obsahu:
1. DNM – pořízení a odpisování
2. DHM – pořízení a odpisování
3. DHM – vyřazení a inventarizační rozdíly
4. DNHM – souhrnný příklad
5. DNHM – souhrnný příklad
6. Zásoby materiálu – způsob účtování „A“
7. Zásoby zboží – způsob účtování „B“
8. Nakoupené zásoby – účtování úbytků a inventarizačních rozdílů – způsob účtování „A“
9. Účetní jednotka s výrobní činností – zásoby vytvořené vlastní činností – způsob účtování „A“
10. Účetní jednotka se zemědělskou činností – zásoby – způsob účtování „A“
11. Zásoby materiálu – způsob účtování „A“ – souhrnný příklad
12. Zásoby materiálu a zboží – způsob účtování „A“ i „B“ – souhrnný příklad
13. Zásoby způsob účtování „A“ – souhrnný příklad
14. Zásoby zboží způsob účtování „A“ i „B“ – souhrnný příklad
15. Finanční účty
16. Ceniny
17. Stravenky
18. Devizový účet – valutová pokladna
19. Finanční účty – banka – pokladna – souhrnný příklad
20. Zúčtovací vztahy – pohledávky a závazky z obchodních vztahů
21. Pohledávky a závazky v cizí měně – kurzové rozdíly
22. Zúčtovací vztahy – směnky
23. Zúčtovací vztahy – eskont směnky bance
24. Zúčtovací vztahy – účtování mezd
25. Zúčtovací vztahy – účtování daní
26. Ostatní dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku
27. Dotace ze státního rozpočtu na úhradu provozních nákladů
28. Ostatní dotace na úhradu finančních nákladů
29. Zúčtovací vztahy – časové rozlišení nákladů a výnosů  dohadné účty
30. Zúčtovací vztahy – opravné položky a odpis pohledávek
31. Zúčtovací vztahy – účtování mezd – souhrnný příklad
32. Zúčtovací vztahy – různé – souhrnný příklad
33. Zúčtovací vztahy – účtování daní – souhrnný příklad
34. Zúčtovací vztahy – směnky a jiné – souhrnný příklad
35. Zúčtovací vztahy – směnky – souhrnný příklad
36. Zúčtovací vztahy – pacht obchodního závodu
37. Zúčtovací vztahy – prodej obchodního závodu
38. Vznik akciové společnosti
39. Zvyšování základního kapitálu
40. Snižování základního kapitálu
41. Rozdělování výsledku hospodaření
42. Individuální podnikatel
43. Společnost s ručením omezeným – rozdělování zisku – upsání vkladu
– souhrnný příklad
44. Akcie a dluhopisy – souhrnný příklad
45. Kapitálové účty a dluhopisy – souhrnný příklad
46. Nákup dlouhodobého dluhopisu s kuponem
47. Nákup diskontovaného krátkodobého dluhopisu (pod pari)
48. Emise a prodej dlouhodobého dluhopisu s kuponem
49. Emise a prodej diskontovaného krátkodobého dluhopisu (pod pari)
50. Dluhopisy a jiné cenné papíry – souhrnný příklad
51. Dluhopisy a jiné cenné papíry – souhrnný příklad
52. Dluhopisy a jiné cenné papíry – souhrnný příklad
53. Cenné papíry – souhrnný příklad
54. Cenné papíry – účtování o podílech – souhrnný příklad
55. Cenné papíry – účtování o podílech v cizí měně – souhrnný příklad
56. Cenné papíry – účtování o akciích v cizí měně – souhrnný příklad
57. Vykoupení obchodního podílu a jeho následný prodej – souhrnný příklad
58. Doplnění textu účetního případu – souhrnný příklad
59. Doplnění textu účetního případu – souhrnný příklad
60. Různé účetní případy – oprava chybně uvedených souvztažností
– souhrnný příklad
61. Různé účetní případy – souhrnný příklad
62. Různé účetní případy – souhrnný příklad
63. Uzávěrkové účetní případy
64. Uzávěrkové účetní případy – souhrnný příklad
65. Uzávěrkové účetní případy – souhrnný příklad
66. Rozvaha – souhrnný příklad
67. Výkaz zisku a ztráty – druhové členění – souhrnný příklad
68. Přehled o peněžních tocích – souhrnný příklad
69. Výpočet daně z příjmů – souhrnný příklad
70. Účetní závěrka – sestavení výkazů – souhrnný příklad
71. Účetní závěrka – sestavení výkazů – souhrnný příklad
72. Účetní závěrka – struktura výkazů – výpočet daně z příjmů – souhrnný příklad
73. Sestavení přehledu o peněžních tocích
74. Peněžní tok z finanční činnosti
75. Sestavení účetních výkazů
76. Sestavení účetních výkazů
77. Sestavení výkazu zisku a ztráty – zkouškový příklad (zkouška 6/2014)
78. Změny vlastního kapitálu v jednom účetním období
79. Kalkulace přirážková
80. Kalkulace přirážková – souhrnný příklad
81. Kalkulace přirážková – souhrnný příklad
82. Vnitropodnikové účetnictví – decentralizovaná forma
83. Kalkulace přirážková a vnitropodnikové účetnictví – decentralizovaná forma
84. Kalkulace přirážková a vnitropodnikové účetnictví – decentralizovaná forma
85. Kalkulace přirážková a vnitropodnikové účetnictví – souhrnný příklad

 
Autor: Tomáš Líbal, Ing. Eva Sládková,
Vydal: Institut certifikace Svazu účetních, a.s. v roce 2018, 260 stran

 
Cena: 410,00 Kč

Katalogové číslo: C0518Kontakty

Institut certifikace
Svazu účetních

Vinohradská 2022/125
130 00 Praha 3

certifikace@icu-praha.cz
vzdelavani@icu-praha.cz

IČ: 00571288
DIČ: CZ00571288

Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501726706/2010

Ing. Ladislav Zemánek
certifikace, vzdělávání
+420 603 153 473
zemanek@icu-praha.cz

Ing. Lucie Jantačová
vzdělávání, publikace
+420 739 245 846
jantacova@icu-praha.cz
 

Svaz účetních ČR

ICSÚ je organizační složkou
Svazu účetních ČR, z.s.